Μείωση μισθωμάτων Σεπτέμβριο Οκτώβριο και Νοέμβριος 2020

Home/Οικονομική Επικαιρότητα, Νόμοι – Εγκύκλιοι/Μείωση μισθωμάτων Σεπτέμβριο Οκτώβριο και Νοέμβριος 2020
ενοικ

1.  Μείωση Μισθωμάτων Σεπτέμβριος Και Οκτώβριος 2020 

  1.  Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης για εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω  COVID-19  μπορεί να έχει μείωση του μισθώματος η οποία δεν μπορεί,  δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 30% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020  
  2. Για την παραπάνω απαλλαγή απαιτείται συμφωνία του Ιδιοκτήτη και υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης covid στην ΑΑΔΕ 
  3. Αν η επιχείρηση έχει έδρα σε περιφερειακή ενότητα  που τον Οκτώβριο του 2020 είχε ενταχθεί  σε επιδημιολογικό επίπεδο «Πολύ Υψηλού» κινδύνου για τουλάχιστο 14 ημέρες τότε η μείωση του ενοικίου είναι υποχρεωτική με ποσοστό 40% 
  4. Τα παραπάνω ισχύουν  για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 και για  μίσθωση κύριας κατοικίας, όταν ο μισθωτής  είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργα­ζομένου σε πλητόμενη επιχείρηση και έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων  COVID-19

2. Μείωση μισθωμάτων Νοέμβριος 2020 

  1. Για το μήνα  Νοέμβριο 2020 η μείωση του Ενοικίου για μίσθωση επαγγελματικής μίσθωσης για εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω  COVID-19                       είναι υποχρεωτική σε ποσοστό 40%
  2.  Απαιτείται υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης covid στην ΑΑΔΕ
  3. Για το Νοέμβριο τα παραπάνω ισχύουν  και για  μίσθωση κύριας κατοικίας, όταν ο μισθωτής  είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε πληττόμενη επιχείρηση και έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων  COVID-19 

3. Καταβολή ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες που εισπράττουν  μειωμένο ενοίκιο από το Νοέμβριο και μετά 

Στους ιδιοκτήτες που από το  μήνα  Νοέμβριο και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, λόγω COVID-19, αντί της μείωσης φορολογικών  υποχρεώσεων θα καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου εισοδήματος της ΑΑΔΕ ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μι­σθωμάτων των μηνών αυτών