Νέα Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης, Popular News/Νέα Δράση «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου»
SOMPES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που επιδοτούνται είναι οι:56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, να ικανοποιούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:
• Να διαθέτουν τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI .

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr
Κάθε δικαιολογητικό που υποβάλλεται δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
οκτώ (8) MB.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δυνητικός λήπτης υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01/02/2020 και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης προς χρηματοδότηση.
Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ % ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας
(50 εκατ. € για ΜΜΕ και 10 εκατ. € για μεγάλες)
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.
Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται σε 100%.

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  1. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.
  2. Η Δράση προβλέπει την επιχορήγηση της προμήθειας ενός θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κλπ), καθώς και των παραχωρημένων με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 65 του ν.4688/2020 και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τ.μ. δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.
  3. Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από την Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 της παρούσας, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση

ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Μέχρι 100 € για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος ανά
δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα.
Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5.000 €.

ΈΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Έναρξη: Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, ώρα 15:00
Λήξη υποβολών: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, ώρα 17:00
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας.