Αναμενόμενα Προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Αναμενόμενα Προγράμματα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ_5

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, πρόκειται να προκηρυχθούν το προσεχές διάστημα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα βασικά σημεία των προγραμμάτων, σύμφωνα με τον οδηγό επιχειρηματικότητας που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Οι τελικές πληροφορίες, λεπτομέρειες -προϋποθέσεις των προγραμμάτων καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων θα οριστικοποιηθούν με τις επίσημες προκηρύξεις.

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (Β κύκλος)

 

1.Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 140.000.000€(A’ κύκλος 110.000.000€).

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς: Αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, ΤΠΕ, Logistics, υγεία, υλικά‐κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15.000‐ 200.000 ευρώ

4.Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Απλοποίηση/ αυτοματοποίηση λειτουργικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων μέσω του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και της εισαγωγής ή/και αύξηση της χρήσης ΤΠΕ
 • Επανασχεδιασμός και πιστοποίηση λειτουργιών και προϊόντων των επιχειρήσεων μέσω τεχνικών οργανωτικής καινοτομίας, ενέργειες αναδιάρθρωσης, επαναπροσδιορισμού προϊόντος/υπηρεσίας με την αξιοποίηση μεθοδολογιών Design
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, μελέτη βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό
 • Διερεύνηση δυνατοτήτων επέκτασης σε νέες αγορές ή σε αγορές του εξωτερικού
 • Πρόσληψη εργαζομένων
 1. Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

6.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017.

 

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

 

1.Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 70.000.000€(A’ κύκλος 50.000.000€).

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι είναι:

 • Άνεργοι ή
 • Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί)
 1. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

5.000 έως 25.000€ (και μέχρι 50.000€ σε περιπτώσεις συνεργατικών σχημάτων)

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες
 • αναγκαίος επαγγελματικός εξοπλισμός
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου)
 • αμοιβές τρίτων
 • γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού
 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Β κύκλος)

 

 1. Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 70.000.000 € ‐(1ος κύκλος 72.000.000 € ).

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών οι οποίοι είναι:

 • Άνεργοι ή
 • ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν μισθωτή σχέση εργασίας (για την περίπτωση αυτή θα ισχύσουν εισοδηματικοί περιορισμοί)

3.Τομείς Προτεραιότητας

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία ‐ Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές
 1. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Έως 60.000€

5.Επιλέξιμες Δαπάνες

 • αναγκαίος επαγγελματικός εξοπλισμός
 • αναγκαίος επαγγελματικός παραγωγικός εξοπλισμός,
 • το λειτουργικό κόστος της δραστηριότητας (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, ασφαλιστικές εισφορές, δαπάνες τρίτων όπως π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή επαγγελματική τηλεφωνία, ΕΥΔΑΠ, φυσικό αέριο)
 • δαπάνες προβολής και δικτύωσης,
 • κόστος μισθωτής εργασίας (στην περίπτωση πρόσληψης υπαλλήλου),
 • αμοιβές τρίτων,
 • γενικός εξοπλισμός (γραφεία, καθιστικά κ.α.)
 • αποσβέσεις πάγιου εξοπλισμού
 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 100%

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017

 

Αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση)

 

 1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 111.100.000€..

 1. Δυνητικοί Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του Λιανικού Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία).

3.Κατηγορίες Παρεμβάσεις & Επιλέξιμες Δράσεις

Η δράση αφορά στην αναβάθμιση επιχειρήσεων γύρω από τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων:

Εξοικονόμηση ενέργειας:

 • εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • ανανέωση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης
 • πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρότυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452‐ Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων.

Ενσωμάτωση ΤΠΕ στην παρεχόμενη υπηρεσία:

 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προβολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (web sites),
 • ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e‐shops),
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile portals),
 • ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobile apps),
 • ανανέωση παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors).
 • ψηφιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α)
 • αξιοποίηση υποδομών cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων,
 • αξιοποίηση υποδομών application service providers (ASPs) για την υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κόστος
 • συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ.,
 • ολοκλήρωση των νέων συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρησης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων κ.λπ.)

Ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων:

 • Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής της υπηρεσίας

Ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας:

 • Διαμόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο αποστολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και των πελατών.
 • Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επιμερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, π.χ., άμεση αποστολή, cross docking, άμεση παράδοση στο κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομεταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL).
 • Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ.
 • Διαχείριση Αποθεμάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία (WIP) και τα τελικά προϊόντα.
 • Ροή μετρητών (Cash‐Flow): τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού
 1. Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017

 

Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 266.600.000€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

 • Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με συγκεκριμένους ΚΑΔ οι οποίοι θα οριστούν στην πρόσκληση.
 • Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση.

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 80.000€ ‐ 400.000€.

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Απαραίτητες δαπάνες για τη δημιουργία νέας τουριστικής επιχείρησης και στη συνέχεια της υποστήριξης της λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη.

 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται στο 50%.

6.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017.

 

Αναβάθμιση εταιρειών franchising

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 55.500.000€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων Μικρο-Μεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise.

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 ‐ 200.000€.

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλον χώρος)
 • Μηχανήματα και εξοπλισμό
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα
 1. Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

6.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017.

 

Αναβάθμιση Μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000 €.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση επιχειρήσεις σε επιλέξιμους ΚΑΔ των στρατηγικών τομέων προτεραιότητας, κυρίως σε μεταποιητικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες σχετικές δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας, με προσωπικό από 50‐250 άτομα (υπολογιζόμενα σε ΕΜΕ).

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 250.000‐ 3.000.000 ευρώ

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες για τη Μεταποιητική διαφοροποίηση ή/και τον παραγωγικό μετασχηματισμό με έντονα καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα και εξωστρεφή προσανατολισμό
 • Δαπάνες για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δαπάνες για Ενεργειακή αποτελεσματικότητα
 1. Επιχορήγηση

Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και διαφοροποιούνται ανάλογα με την Περιφέρεια, το είδος της επενδυτικής δαπάνης, τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης κ.α.

6.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017.

 

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες ΜμΕ με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ενδεικτικά από 30.000€ έως και 250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000€.

 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% (κατά μέσο όρο)

5.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017.

 

Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 54.000.000 €.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης θα πρέπει να είναι άνω των 45 ετών και να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, οι οποίοι θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης) και δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και οι οποίοι στο παρελθόν:

 • συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή
 • διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν

3.Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επιχειρηματικών σχεδίων ανά πρόταση θα κυμαίνεται από 15.000€ έως 60.000€.

 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται κατά μέσο όρο σε 65%.

5.Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Δ τρίμηνο 2017.

 

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

 

1.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 31.200.00,00€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες:

 • λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 α του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 εντός της Ελληνικής Επικράτειας
 • θα διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

3.Επιλέξιμες Δαπάνες

 • απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου
 • στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων
 • κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένων μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).
 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

A τρίμηνο 2017.

 

CLLD/LEADER (ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Δράση 19.2.2: Επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

 

1.Δράσεις

Στην παρούσα δράση εντάσσονται επενδύσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας με σκοπό τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της δράσης μπορούν να ενταχθούν ενδεικτικά τα παρακάτω έργα:

 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
 • Στήριξη της δημιουργίας, εκσυγχρονισμού και επέκτασης ΜΜΕ
 • Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες.
 • Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων.
 • Ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης.
 • Ενίσχυση καινοτόμων ενεργειών ή / και επιχειρήσεων
 1. Περιοχές Παρέμβασης

Αγροτικές περιοχές, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια).

 1. Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η επιλεξιμότητα θα εξειδικευτεί στις προσκλήσεις των αντίστοιχων μέτρων.

 1. Επιχορήγηση

Το ποσοστό ενίσχυσης φτάνει μέχρι το 50% για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

 1. Επιλέξιμες Δαπάνες
 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου
 • Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ
 • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.λπ.).
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων.

6.Ποσά και ένταση ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι 600.000 € για έργα υποδομής και 100.000 € για άυλα έργα. Ειδικότερα, για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και / ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει μέχρι 300.000 €. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης είναι δυνατή η καταβολή προκαταβολής από τον αρμόδιο οργανισμό πληρωμών μετά από σχετικό αίτημα του δικαιούχου

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τετράμηνο 2017

 

Στοχευμένη ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών για την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών

 

 1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 40.000.000€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αντίστοιχη δραστηριότητα.

 1. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 20.000 ‐ 400.000€.

 1. Επιχορήγηση

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α εξάμηνο 2017

 

Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας

 

 1. Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 30.000.000€.

2.Δυνητικοί Δικαιούχοι

Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων.

 1. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό προϋπολογισμό 250.000 ‐ 2.500.000€.

 1. Επιχορήγηση

Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

 1. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης

Α τρίμηνο 2017