Αναπτυξιακός Νόμος: Προκήρυξη «Γενικής Επιχειρηματικότητας»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Αναπτυξιακός Νόμος: Προκήρυξη «Γενικής Επιχειρηματικότητας»
574365313_1000x676

Πρόσκληση Ανοιχτή έως 7/5/2018.

 

Η «Γενική Επιχειρηματικότητα» αποτελεί το βασικό καθεστώς του νέου Αναπτυξιακού Νόμου στο οποίο μπορεί να υπαχθεί το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, όλα τα είδη ενισχύσεων για υφιστάμενες και υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

·      ατομική επιχείρηση,

·      εμπορική εταιρία,

·      συνεταιρισμός,

·      Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,

·      υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες,

·      κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ,

·      δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, υπό προϋποθέσεις.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Οι επιλέξιμες που ενισχύονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου είναι οι ακόλουθες:

 1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:
 • Κτηριακά: κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός, κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).
 • Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού υπό τον όρο ότι θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.
 1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού:
 • Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
 1. Μισθολογικό κόστος:
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας: αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 1. Λοιπές δαπάνες:
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
 • Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Είδη Ενισχύσεων:

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 • φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό,
 • επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών. Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέχεται μόνον στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 12.
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη.
 • επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων:

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ως εξής:

 • για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 €,
 • για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 €,
 • για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 €,
 • για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 €,
 • για τις Κοιν.Σ.Επ., τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 €.

Ιδιωτική Συμμετοχή:

Η ιδιωτική συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλύπτεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου από νέες εισφορές σε μετρητά των εταίρων,
 • με αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον,
 • με την ανάλωση υφιστάμενων φορολογηθέντων αποθεματικών και κερδών εις νέον, τα οποία δεσμεύονται σε ειδικό λογαριασμό,
 • με εκποίηση στοιχείων ενεργητικού της επιχείρησης (γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό) με απόδειξη της δυνατότητας πώλησης,
 • με τραπεζικό δάνειο ή δάνειο από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς ή ομολογιακό δάνειο.

Υποβολή Αιτήσεων:

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για το παρόν καθεστώς είναι η 15/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 7/5/2018. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής η ημερομηνία έναρξης είναι η 10/01/2018.