Απαλλαγή ασφαλιστικών κρατήσεων σε πρόσθετες αμοιβές του ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4354/2015)

Home/Νόμοι – Εγκύκλιοι/Απαλλαγή ασφαλιστικών κρατήσεων σε πρόσθετες αμοιβές του ενιαίου μισθολογίου (Ν. 4354/2015)
430140373_1000x667

Σύμφωνα με γραπτές απαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διάφορους φορείς του δημοσίου, η υπ’ αρ.πρωτ. Φ.10042/οικ.13567/329/8.6.2018 εγκύκλιος με την οποία δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και των σχετικών κρατήσεων δημόσιων υπαλλήλων και λειτουργών, έχει εφαρμογή σε όλους τους φορείς  που εφαρμόζουν για τη μισθοδοσία τους, το Ενιαίο Μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

Έτσι, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το Ενιαίο Μισθολόγιο (Ν.4354/2015) και λαµβάνουν αποζηµιώσεις/αµοιβές οι οποίες δεν καταβάλλονται με πάγιο και συστηματικό τρόπο, ούτως ώστε να προσιδιάζουν στην έννοια των τακτικών αποδοχών, δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.