Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Home/Δραστηριότητες/Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
logo_evrou

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου», της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

Την Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελούν οι ακόλουθοι Εταίροι: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.», Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε.», Δήμος Αλεξανδρούπολης, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έβρου, Επιμελητήριο Έβρου, Σύλλογος Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών Ν. Έβρου “Στήριξη”, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Παρέμβαση Α.Ε.»

Η εν λόγω πράξη στοχεύει στην προώθηση στην απασχόληση 80 ανέργων Άνεργων σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενων από φτώχεια ή άνεργων Αρχηγών Μονογονεϊκών Οικογενειών που διαμένουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Κατάρτιση 80 ωφελούμενων σε 4 επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
  • Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελούμενων
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και υποστήριξη για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων
  • Απασχόληση 20 ωφελούμενων μέσω της σύστασης νέων ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
  • Τοποθέτηση 60 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.