Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος Λογιστικής στις Περιφέρειες

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος Λογιστικής στις Περιφέρειες
524016898news

Η υποχρέωση των Περιφερειών για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, προέκυψε για πρώτη φορά, με τον N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου στο άρθρο 268 παρ.11. προβλέπονταν η έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα ρυθμίζονταν κάθε θέμα που θα αναφέρονταν στην εφαρμογή του.

Το επόμενο έτος, με τον N.3979/2011 άρθρο 43 παρ 2. αντικαταστάθηκε η προηγούμενη παρ. 11 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 και ορίστηκε ότι οι περιφέρειες πλέον θα πρέπει να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α΄ 302). Άρα αντί της έκδοσης νέου προεδρικού διατάγματος ειδικά για τις περιφέρειες, αποφασίστηκε, οι περιφέρειες να εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα λογιστικής σύμφωνα με το δοκιμασμένο ΠΔ.315/1999, όπως και οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού.

Πρόσφατα, και με τον Ν.4483/2017 άρθρο 40 παρ. 2. προστέθηκε εδάφιο στα άρθρα των προαναφερόμενων νόμων, όπου ορίζεται πως για τις ανάγκες τήρησης του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (διπλογραφικού συστήματος), κατά το Π.Δ. 315/1999, οι Περιφέρειες μπορούν  να αναθέτουν, σε εξωτερικούς συνεργάτες ή σε λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση και παραδοχή αντικειμενικής αδυναμίας τήρησης του με ίδια μέσα.

Άρα, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση εφαρμογής του Διπλογραφικού Συστήματος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής και τη σύνταξη Ισολογισμών, από το έτος 2011. Η υποχρέωση αυτή, εν έτη 2018, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί από τις Περιφέρειες.

Συντάκτης: Λειβαδόπουλος Κώστας, Οικονομολόγος – Υπεύθυνος τμήματος ΟΤΑ