Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων
exodikastikos

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (Ν.4469/2017) αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια εξυγίανσης επιχειρήσεων με υγιή χαρακτηριστικά, ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους από καλύτερες βάσεις για την ανάπτυξή τους.

Αποτελεί μια ευκαιρία οριστικής ρύθμισης των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τις ΔΕΚΟ και τους Πιστωτές.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που αφορά τη σχέση των οφειλετών επιχειρηματιών-πιστωτών προς την κατεύθυνση της προώθησης αμοιβαίως επωφελών ρυθμίσεων του συνόλου των οφειλών τους, όχι μόνο των τραπεζικών.

 

Ποιους αφορά:
Αφορά κάθε φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα και κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα  και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018. Το συνολικό ύψος των οφειλών στις 31/12/2016 προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), θα πρέπει να ήταν άνω των 20.000€.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια εταιρία με πολυετή παρουσία στο χώρο της αγοράς των Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Η επιστημονική κατάρτιση των στελεχών της σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει την καθιστά ικανή να παρέχει υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.:
Δωρεάν Ενημέρωση σχετικά με το Μηχανισμό & Εξέταση προϋποθέσεων Υπαγωγής.
 

 • Σύνταξη & Υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης.
  • Συγκέντρωση νομιμοποιητικών δικαιολογητικών.
  • Εκπόνηση σεναρίου αποπληρωμής οφειλών.
  • Παροχή οικονομοτεχνικών και φορολογικών συμβουλών κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης.
  • Σύνταξη – Υποβολή Αίτησης.
 • Υπηρεσίες εκτίμησης ακίνητης και κινητής περιουσίας.
 • Εκπόνηση Μελέτης Βιωσιμότητας και Σχεδίου Αναδιάρθρωσης Οφειλών.
 • Υπηρεσίες εμπειρογνώμονα μετά από πρόταση οφειλέτη ή πιστωτών.
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης οφειλέτη ή πιστωτή από την έναρξη έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Κύρια Σημεία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

Ν. 4469/2017

 1. Σκοπός του εξωδικαστικού μηχανισμού:

Συνολική αντιμετώπιση και ρύθμιση επιχειρηματικών  οφειλών προς πιστωτές του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων.

 

 1. Βασικές Αρχές Εξωδικαστικού Μηχανισμού:
 • Πρόκειται για Διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης.
 • Καθολικότητα οφειλών – δανειστών (ρυθμίζονται με την σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλές προς Τράπεζες, Δημόσιο, Λοιποί Πιστωτές).
 • Διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.
 • Αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης.
 • Αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία (στοιχεία της επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας).
 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας – Ηλεκτρονική επεξεργασία.
 • Προβλέπονται λύσεις ρύθμισης χρεών σε μακροχρόνιες δόσεις και διαγραφή βασικής οφειλής / κεφαλαίου.
 • Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα αποπληρωμής και η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών.
 • Τηρείται η Αρχή μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή: κανένας πιστωτής δεν μπορεί να λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε αν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης «έβγαιναν» σε πλειστηριασμό (αξία ρευστοποίησης).
 • Τηρείται η Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών σε περίπτωση αδιάθετων ποσών μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών σε πιστωτές βάσει γενικών και ειδικών προνομίων εφαρμόζοντας την αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή.
 • Απαιτείται συνεργασία οφειλέτη – πιστωτών & συναίνεση πιστωτών σε προτάσεις – λύσεις με πλειοψηφία 60% μέσω ψηφοφορίας.

 

 1. Ποιους αφορά:

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (όλα τα νομικά πρόσωπα)  καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα.

 

 1. Είδη οφειλών που ρυθμίζονται
 • Οφειλές προς το δημόσιο: που είναι ήδη βεβαιωμένες, κατά την 31/12/16, με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Οφειλές υπέρ τρίτων:  Οι βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, κατά την 31/12/16, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική διοίκηση με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης:  Οι απαιτήσεις που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31/12/16 με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 •  Ειδικότερες Οφειλές: Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αρθ.479  του Αστικού Κώδικα.
 • Οφειλές προς Χρηματοδοτικούς Φορείς: Οφειλές νομικών ή φυσικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα από δάνεια ή πιστώσεις.
 • Μεγάλοι προμηθευτές

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου οι οφειλές από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων και οι οφειλές Μικρών Πιστωτών.

 

 1. Βασικές Προϋποθέσεις ένταξης:
 • Να έχουν συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο και ιδιώτες), άνω των 20.000 €.
 • Να διαθέτουν ένα από τα ακόλουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή 2015 ή  2014):
  • Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, στην περίπτωση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα.
  • Θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity), στην περίπτωση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
 • Να έχουν ένα από τα ακόλουθα:
  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή
  • οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
  • ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή
  • εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή
  • έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) κατά την 31/12/2016.

 

 1. Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών

Όπως ισχύει σε αντίστοιχες εξυγιαντικές διαδικασίες, ισχύει η αρχή της απαγόρευσης της χειροτέρευσης της θέσης του δανειστή, που δεν επιτρέπεται να βρεθεί σε χειρότερη θέση αυτής στην οποία θα βρισκόταν, εάν λάμβανε χώρα αναγκαστική εκτέλεση και επομένως ακολουθούσαμε τους κανόνες κατάταξης του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (βλ. άρθρο 9 παρ. 2 περ. α΄ – γ΄ Ν. 4469/2017).

Για Δωρεάν Έλεγχο επιλεξιμότητας & Πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας: