Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Home/Οικονομική Επικαιρότητα/Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών
ypagranapt

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ενεργοποίηση της ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών (Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε.) με βάση τον Νόμο 3955/2011 (ΦΕΚ 89 Α’/20.04.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( ν. 4235/2014 – ΦΕΚ 32 Α΄/11.02.2014, ν. 4441/2016 – ΦΕΚ 227 Α’/6.12.2016).

Κύριος σκοπός του Ε.Μ.Ε.Α.Π.Ε είναι η εμπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών με τα αγροτικά προϊόντα και εφόδια συναλλαγών.

Μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 366/138268/ΦΕΚ 4831 Β΄/29.12.17 «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α’ 89)». ενεργοποιείται η δυνατότητα εκτύπωσης της Βεβαίωσης εγγραφής.

Αναφορικά με το διάστημα ενός μηνός που δίνεται για την ολοκλήρωση εγγραφών στο ΕΜΕΑΠΕΕ, διευκρινίζεται ότι το διάστημα αυτό είναι ενδεικτικό και θα δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο ΕΜΕΑΠΕΕ.

Υπόχρεοι εγγραφής στο μητρώο εμπόρων αγροτικών προϊόντων 

Στο Μητρώο έχουν υποχρέωση εγγραφής όλοι οι έμποροι αγροτικών προϊόντων και οι έμποροι εφοδίων και εισροών του άρθρου 1 του νόμου 3955/2011 το οποίο αναφέρει τα εξής :

“…Ως έμπορος αγροτικών προϊόντων θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005  ( Α’ 297) και αγοράζει ή διαμεσολαβεί στην αγορά εγχώρια παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3874/2010 ( Α’ 151) ή από συλλογικές οργανώσεις των ανωτέρω προσώπων, με σκοπό την πώληση, μεταπώληση, μεταποίηση ή και διάθεσή τους στην αγορά με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

“ …Ως έμπορος εφοδίων και εισροών θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 και προμηθεύει τα εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. πρόσωπα ή τις συλλογικές οργανώσεις τους με τα προϊόντα της παραγράφου 2.”

Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3955/2011: Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Α.Α.Ε. δεν υποχρεούνται να εγγραφούν και στο Μητρώο, εφόσον εμπορεύονται αποκλειστικά προϊόντα δικής τους παραγωγής.