Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η ευκαιρία για τις νέες διοικήσεις

Home/Media, Popular News/Εσωτερικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Η ευκαιρία για τις νέες διοικήσεις
naftemporiki-22122023

Άρθρο Τoυ Παναγιώτη Αντωνόπουλου, oικονομολόγου / πληροφορικού εσωτερικού ελεγκτή, MBA-ΙT, MSc, CFE, CICA, πιστοποιημένου ελεγκτή υπουργείου Οικονομικών, Διευθυντή Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 22 Δεκεμβρίου 2023.

 

ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟ ιστό της τοπικής διακυβέρνησης, η σημασία του εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Καθώς οι νέες διοικήσεις εισχωρούν στη σφαίρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εσωτερικός έλεγχος αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων.

Είναι μια ευκαιρία για αυτούς τους νέους ηγέτες να επαναπροσδιορίσουν τους ρόλους τους, χρησιμοποιώντας μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου για την προώθηση της αποτελεσματικής και καινοτόμου διακυβέρνησης εντός των ΟΤΑ.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ έλεγχος είναι μια συστηματική διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει εύλογη διαβεβαίωση σχετικά με την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Στο πλαίσιο των ΟΤΑ, γίνεται ο βασικός άξονας για την οικονομική διαφάνεια και τη συνετή διαχείριση των πόρων. Σε μια εποχή που η ευθύνη για την ευημερία της κοινότητας είναι πρωταρχικής σημασίας, η διασφάλιση ότι οι πόροι δαπανώνται με προσοχή και\ αποτελεσματικότητα καθίσταται κρίσιμη.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ διοικήσεις, ο εσωτερικός έλεγχος αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για την κατά μέτωπο αντιμετώπιση των προκλήσεων. Μέσω της χρήσης εσωτερικού ελέγχου μπορούν να εντοπίσουν τομείς προς βελτίωση, τις αδυναμίες στις διαδικασίες και να προσπαθήσουν να υιοθετήσουν βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση των πόρων. Είναι μια προληπτική προσέγγιση στη διακυβέρνηση που υπερβαίνει την απλή συμμόρφωση, με στόχο τη συνεχή βελτίωση. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού αναδεικνύονται ως κρίσιμα στοιχεία. Η κατανόηση της σημασίας του εσωτερικού ελέγχου και η επίγνωση των σύγχρονων διαδικασιών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού στελεχιακού δυναμικού. Τα προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιάζονται για να εξοπλίζουν το προσωπικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την εφαρμογή και την τήρηση των μέτρων εσωτερικού ελέγχου.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΗΓΕΤΕΣ πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι αποκλειστικά ευθύνη των ελεγκτών ή των λογιστών, αλλά είναι μια συλλογική προσπάθεια που περιλαμβάνει κάθε άτομο εντός του οργανισμού. Θα πρέπει να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα λογοδοσίας και υπευθυνότητας, όπου κάθε μέλος της ομάδας κατανοεί τον ρόλο του στην τήρηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ έλεγχος λειτουργεί ως το σημείο τομής της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Για τις νέες διοικήσεις που περιηγούνται στο περίπλοκο τοπίο της τοπικής διακυβέρνησης, παρέχει μια δομημένη προσέγγιση για την κάλυψη των απαιτήσεων των κοινοτήτων τους. Χρησιμοποιώντας μέτρα εσωτερικού ελέγχου, οι ηγέτες μπορούν να εμφυσήσουν εμπιστοσύνη στους ψηφοφόρους τους, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη διακυβέρνηση.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η διαφάνεια γεννά εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη είναι το νόμισμα της αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Καθώς οι νέες διοικήσεις επιδιώκουν να οικοδομήσουν σχέσεις με τις κοινότητές τους, μια διαφανής και υπεύθυνη προσέγγιση, που διευκολύνεται από ισχυρούς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, γίνεται ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας τους.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ εσωτερικού ελέγχου εντός των ΟΤΑ δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Οι περιορισμένοι πόροι, η αντίσταση στην αλλαγή και η έλλειψη συνειδητοποίησης μπορούν να εμποδίσουν τη διαδικασία. Ωστόσο, αυτές οι προκλήσεις παρουσιάζουν ευκαιρίες για καινοτόμες λύσεις. Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, η αξιοποίηση ευκαιριών επιχορήγησης και η διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης είναι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέες διοικήσεις για να ξεπεράσουν τα εμπόδια στην εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καλλιέργεια της Διακυβέρνησης για το Μέλλον. Ο εσωτερικός έλεγχος στην αυτοδιοίκηση δεν είναι μια απλή γραφειοκρατική τυπικότητα, είναι ο καρδιακός παλμός της υπεύθυνης διακυβέρνησης. Για τις νέες διοικήσεις, συμβολίζει την ευκαιρία να κατευθύνουν τις κοινότητές τους προς ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Καθώς ενστερνίζονται τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται από τον εσωτερικό έλεγχο, αυτοί οι ηγέτες θέτουν τις βάσεις για ένα πλαίσιο διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, ενώ προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη για το μέλλον.

Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ της τεχνολογίας, σε συνδυασμό με ισχυρά προγράμματα κατάρτισης και τη δέσμευση για διαφάνεια, τοποθετεί τον εσωτερικό έλεγχο ως τον καταλύτη για θετικές αλλαγές εντός των ΟΤΑ.

Παναγιώτης Αντωνόπουλος
MBA-IT, MSc, CFE, CICA, Πιστοποιημένος Ελεγκτής Υπουργείου Οικονομικών,
Διευθυντής Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εσωτερικού Ελέγχου της Ορθολογισμός Α.Ε.

Πηγή: Η Ναυτεμπορική