Η προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου

Home/Media, Popular News/Η προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου
naftemporiki17012024

Άρθρο των Κωνσταντίνου Γεωργούλα, πιστοποιημένου εσωτερικού ελεγκτή CICA, CCS, PMI-RMP, συνεργάτη της Ορθολογισμός Α.Ε. και Δημητρίου Πανοζάχου, Msc οικονομολόγου – πιστοποιημένου ελεγκτή CISA, δ/νοντος συμβούλου της Ορθολογισμός Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 17 Ιανουαρίου 2024.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ Έλεγχος μπορεί να προσθέσει σημαντική αξία στον Οργανισμό με διάφορους και ποικίλους τρόπους. Παρέχοντας ανεξάρτητη και αντικειμενική διασφάλιση, η λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου βοηθά τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους, να βελτιώνουν τις εσωτερικές διαδικασίες και να διασφαλίζουν ότι οι λειτουργίες του Οργανισμού είναι σύμφωνες με τους τιθέμενους στρατηγικούς στόχους. Πώς όμως ο Εσωτερικός Έλεγχος μπορεί πραγματικά να προσθέσει αξία;

ΕΧΟΥΝ γραφτεί πολλά και έχουν ειπωθεί ακόμα περισσότερα. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε αυτή την προστιθέμενη αξία, να της δώσουμε μορφή, να την αποτυπώσουμε συνήθως με αριθμούς και δείκτες και να την αναδείξουμε. Όλοι ανεξαιρέτως προσπαθούν να μεταφράσουν και να μετατρέψουν αυτή την αξία σε χρήμα ή/και χρόνο. Μήπως όμως θα πρέπει να δούμε την προστιθέμενη αξία του Εσωτερικού Ελέγχου στην κουλτούρα του Οργανισμού;

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ του Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στη φιλοσοφία, στις πρακτικές και στη νοοτροπία που επικρατούν σε έναν Οργανισμό όσον αφορά τον τρόπο που διεξάγεται ο έλεγχος, η διαχείριση του κινδύνου και η προσήλωση στη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες. Η εσωτερική κουλτούρα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στον Οργανισμό αντιλαμβάνονται τον έλεγχο, τη διαφάνεια, την ενημέρωση και την ευθύνη. Μια ισχυρή κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου προάγει την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σε έναν Οργανισμό. Όταν οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα του Οργανισμού είναι ενημερωμένοι, ενεργοί και συμμετέχουν στον Εσωτερικό Έλεγχο, ενισχύεται η δυνατότητά του να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά προκλήσεις και κινδύνους.

ΜΙΑ ΚΑΛΗ κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία:

  • Διαφάνεια: Οι εργαζόμενοι να κατανοούν τη σημασία της διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του Οργανισμού και διαχειρίζονται οι αναδυόμενοι κίνδυνοι.
  • Ευθύνη: Οι άνθρωποι να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους και να κατανοούν τη σημασία της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις πολιτικές του Οργανισμού.
  • Συμμετοχή: Οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχοντας ανατροφοδότηση, προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών.
  • Εκπαίδευση: Οι άνθρωποι να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο, τους κινδύνους και τις διαδικασίες, ώστε να είναι σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά.
  • Αξιολόγηση: Οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν τη σημασία της αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε σχέση με τους στόχους του Εσωτερικού Ελέγχου.

ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου έχει πολλά οφέλη για έναν Οργανισμό. Καταρχάς, βελτιώνει την ικανότητά του να αντιμετωπίσει κινδύνους και προκλήσεις. Όταν όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι και αναλαμβάνουν ευθύνες σχετικά με τον έλεγχο και τη διαχείριση του κινδύνου, ο Οργανισμός είναι πιο ευέλικτος και πιο έτοιμος να αντιμετωπίσει αναπάντεχες καταστάσεις.

ΕΠΙΣΗΣ, η καλή κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να έχει θετική επίδραση στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Όταν ο Οργανισμός αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρεί υψηλά πρότυπα διαφάνειας και συμμόρφωσης, αυτό μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους ωφελούμενους και να βελτιώσει τη φήμη του Οργανισμού. Επιπλέον, η καλή κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου απάτης και καταχρηστικής συμπεριφοράς εντός του Οργανισμού.

Όταν οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη σημασία της συμμόρφωσης και της ευθύνης, είναι λιγότερο πιθανόν να εμπλακούν σε αμφιλεγόμενες ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν τον Οργανισμό.

ΤΕΛΟΣ, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ασφαλείς να αναφέρουν προβλήματα, παρατηρήσεις και ανησυχίες που σχετίζονται με τον Εσωτερικό Έλεγχο. Η ανοικτή επικοινωνία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι κρίσιμες για την ενίσχυση της κουλτούρας του Εσωτερικού Ελέγχου.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, η κουλτούρα του Εσωτερικού Ελέγχου παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και των πρακτικών εντός ενός Οργανισμού σχετικά με τον έλεγχο, τη διαφάνεια, την ευθύνη και τη συμμόρφωση. Μια ισχυρή κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου ενισχύει την ικανότητα ενός Οργανισμού να αντιμετωπίζει κινδύνους, εξυπηρετεί τους πελάτες της και μειώνει τον κίνδυνο απάτης. Για να επιτευχθεί μια ισχυρή κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου, οι Οργανισμοί θα πρέπει να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τη συμμετοχή και την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, και να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου η ανοικτή επικοινωνία και η αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι ευπρόσδεκτες και ενθαρρύνονται.

Κωνσταντίνος Γεωργούλας
Πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής CICA, CCS, PMI-RMP, συνεργάτης της Ορθολογισμός Α.Ε.

Πανοζάχος Δημήτριος
MSc οικονομολόγος – εσωτερικός ελεγκτής, φοροτεχνικός σύμβουλος, διευθύνων σύμβουλος της Ορθολογισμός Α.Ε.

 

Πηγή: Η Ναυτεμπορική