Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις

Home/Media, Popular News/Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις δημόσιες συμβάσεις
naftemporiki 2982023

Άρθρο του Δημήτριου Χριστοδούλου, Manager της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. και του Γεώργιου Σπανού, λογιστή Α΄ τάξης και στελέχους της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., που δημοσιεύθηκε στη Ναυτεμπορική στις 29 Αυγούστου 2023.

ΓΙΝΕΤΑΙ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, κάτι το οποίο αδιαμφισβήτητα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να ξεκαθαριστούν κάποιες βασικές έννοιες και να διαχωριστεί η σχέση του ηλεκτρονικού τιμολογίου στις δημόσιες συμβάσεις με το myDATA.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Τιμολόγηση (HT) σημαίνει «Ανταλλαγή δεδομένων (data)» και σε καμία περίπτωση ανταλλαγή εγγράφων έστω και ηλεκτρονικά (μέσω e-mail, pdf κ.λπ.). Στο άρθρο 149 του N.4601/2019, καθώς επίσης και στην ΚΥΑ οικ. 98979 ΕΞ 10-8-2021, ο νομοθέτης είναι σαφέστατος, ορίζοντας ως ΗΤ και πρωτότυπο δικαιολογητικό για τον έλεγχο και πληρωμή των δαπανών Δημοσίου μόνο τα τιμολόγια, τα οποία έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους κανόνες του εθνικού / ευρωπαϊκού προτύπου και έχουν δρομολογηθεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δεν αποτελούν απλό αρχείο εικόνας, αρχείο pdf κλπ. Το ΗΤ περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία, τα οποία δεν περιέχονται στα έγχαρτα τιμολόγια και τα οποία τα διαφοροποιούν από αυτά.

ΕΠΙΣΗΣ, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως ΗΤ τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται μέσω της εφαρμογής «timologio» της ΑΑΔΕ, τα οποία συνηθίζεται να αποστέλλονται από τις επιχειρήσεις στους δημόσιους φορείς ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο δημοσίων συμβάσεων, καθώς η εφαρμογή αυτή δεν αποτελεί εφαρμογή έκδοσης ΗΤ, αλλά παρέχει τη δυνατότητα μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData στους οικονομικούς φορείς.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Ν.4372/23-9-2022, όλες οι Αναθέτουσες Αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο ανεξαρτήτως ορίων ποσών. Επιπλέον, η ηλεκτρονική τιμολόγηση αφορά όλα τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών.

ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ του Δημοσίου υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023, για την έκδοση των οποίων θα πρέπει να εφαρμόσουν τα οριζόμενα στις ΚΥΑ αριθμ. 13005/1.2.2022 (B.438), 98979/10.8.2021 (Β.3766) και 63446/31-5-2021 (Β.2338). Διευκρινίζεται ότι παράλληλα ισχύουν και οι διατάξεις των ΥΑ αριθμ. Α.1035/18- 2-2020 (Β.551) και Α.1138/12-6-2020 (Β.2470), στις οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η χρήση παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το θεμιτό αποτέλεσμα στο όλο εγχείρημα αποτελεί η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων να φέρει οικονομικά οφέλη στις επιχειρήσεις και παράλληλα αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας και της επικοινωνίας τους με τους δημόσιους φορείς. Από την πλευρά των δημόσιων φορέων, στόχο αποτελεί ο περιορισμός του διοικητικού φόρτου και η ενίσχυση της αποδοτικότητας λόγω αυτοματοποίησης των διαδικασιών, η ενίσχυση της δυνατότητας λογιστικού ελέγχου, η αύξηση της διαφάνειας και η εξοικονόμηση οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων.

 

Δημήτριος Χριστοδούλου
Manager της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Γεώργιος Σπανός
Λογιστής Α΄ τάξης και στέλεχος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

 

Πηγή: Η Ναυτεμπορική