Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα

Home/Λογιστική Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα
Η εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες Λογιστικής και Φοροτεχνικής υποστήριξης σε:
 • Δημόσιες Μονάδες Υγείας
 • Ο.Τ.Α.
 • Ν.Π.Δ.Δ.
 • Κοινωφελείς Επιχειρήσεις
 • Δ.Ε.Υ.Α.
 • Λοιπούς φορείς ευρύτερου Δημόσιου Τομέα

Λογιστικές - Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

 • Παραμετροποίηση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Λογιστικής για την πρώτη εγκατάσταση Λογισμικών Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Απογραφή (Καταγραφή και Αποτίμηση) κινητής και ακίνητης περιουσίας
 • Σύνταξη Ισολογισμού Έναρξης
 • Υποστήριξη στην Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος (Γενική Λογιστική) με παράλληλη τήρηση Δημόσιας Λογιστικής, με πλήρη προσαρμογή των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων στις λογιστικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε φορέα.
 • Εφαρμογή Αναλυτικής Λογιστικής
 • Σύνταξη ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα
 • Προσαρμογή και Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
 • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (Φ.Ε.Ν.Π., Φ.Π.Α., Μ.Υ.Φ., Ε9 κ.α.)
 • Σύνταξη Στατιστικών Δελτίων
 • Αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων οικονομικής πληροφόρησης της διοίκησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη μηχανογράφηση των οικονομικών υπηρεσιών
 • Υποστήριξη στον σχεδιασμό εκ νέου οικονομικών εντύπων και ελεγκτικών αναφορών
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα διπλογραφικού συστήματος

Μισθοδοσία

 • Παραμετροποίηση για την πρώτη εγκατάσταση Μηχανογραφικών Εφαρμογών Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Απόδοση Ασφαλιστικών Κρατήσεων κλπ.
 • Υποστήριξη γενικά σε θέματα εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Εσωτερικός Έλεγχος

 • Αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση Εσωτερικών Ελέγχων
 • Περιορισμός του ενδεχόμενου της απάτης και των πιθανοτήτων λάθους
 • Προσδιορισμός των ευαίσθητων μερών του οργανογράμματος
 • Προσδιορισμός των θέσεων εργασίας που απαιτούν διάκριση αρμοδιοτήτων
 • Υποδείξεις βελτίωσης στη ροή λειτουργίας και εκτέλεσης των εργασιών

Προϋπολογισμός – Απολογισμός και Αναφορές Διοίκησης

 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Προϋπολογισμού
 • Σύνταξη και Παρακολούθηση Απολογισμού
 • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
 • Σύνταξη Μελετών Βιωσιμότητας