Νέα δράση: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

568309780_700x360

 Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση της δράσης «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης στο 90%.

 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων:

 • Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα. Ως επιλέξιμη δραστηριότητα για τους σκοπούς του Προγράμματος νοείται κάθε οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην ελεύθερη αγορά, εκτός εκείνων που αποτυπώνονται ως μη επιλέξιμες προς ενίσχυση στο πλαίσιο του Κανονισμού 1407/2013 (de minimis). Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο ΚΑΔ Κύριας Δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης. Στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης , αποτυπώνονται οι ΚΑΔ των μη επιλέξιμων Δραστηριοτήτων. Στις περιπτώσεις μικτής δραστηριότητας (δηλαδή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς), ο δικαιούχος υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση, ώστε να μην ενισχύονται μη επιλέξιμες δραστηριότητες.
 • Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. Σε περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μετά την 01.01.2021, για τον υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια από το Πρόγραμμα.
 • Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας, εφόσον τους ζητηθεί, το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, την τυχόν κατά περίπτωση προβλεπόμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση, κλπ.).
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

 

Κατηγορία ΕΜΕ Υποκατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ 1.Α 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ
1.Β 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ 2.Α 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ
2.Β 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 3.Α 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ
3.Β 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ 4.Α 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ
4.Β 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

 

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας. Συγκεκριμένα, το ύψος τους αυξάνεται σε επιχειρήσεις με υψηλότερες ΕΜΕ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων ακολούθως:

Κατηγορία 1.

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%

 

Κατηγορία 2.

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%

 

Κατηγορία 3.

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%

 

Κατηγορία 4.

Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη

δαπάνη

Ένταση ενίσχυσης
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

 

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως θα αποτυπώνεται στα παραστατικά της αντίστοιχης συναλλαγής.

Ο ΦΠΑ ΔΕΝ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη προς ενίσχυση,

Και η εξόφληση της Ιδίας Συμμετοχής θα πρέπει να γίνει με ηλεκτρονικά μέσα (web banking, εταιρική χρεωστική ή πιστωτική κάρτα), από επαγγελματικό λογαριασμό της ωφελούμενης επιχείρησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς (Δυνητικοί Δικαιούχοι) καλούνται να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι χρονικά ορόσημα:

Κατηγορίας 1

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση είναι αυτές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών και κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

                           Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών

 

[Α]

Κωδικός

[Β]

Προτεραιότητα

[Γ]

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας

Α.01.01 (1)

Βελτίωση της

λειτουργίας των

επιχειρήσεων

Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
Α.01.02 Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, Service)
Α.01.03 Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό (HR related)
Α.01.04 Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), αναπλήρωσης αποθεμάτων (replenishment)
Α.01.05 Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης (PoS, Booking,Invoicing).
Α.01.06 Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη μεταφορά και παράδοση προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service)
Α.01.07 Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID)
Α.01.08 Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data analysis tools)
Α.01.09 Industrial data platform templates and software
Α.01.10 Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
 
Α.02.01 (2)

Συνεργασία,

Παραγωγικότητα

και

Απομακρυσμένη

εργασία

Πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – μόνο cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαμβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και αυτοματοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.).
Α.02.02 Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας.
Α.02.03 Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω πλατφόρμες παραγωγικότητας
Α.02.04 Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX
 
Α.03.01 (3)

Ενίσχυση του

ηλεκτρονικού

εμπορίου

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
Α.03.02 Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
Α.03.03 Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
Α.03.04 Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Α.03.05 Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)
 
Α.04.01  

 

(4)

Ασφάλεια και

Εμπιστοσύνη

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention
Α.04.02 Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία: SOC service
Α.04.03 Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα: Identity & Access Management
Α.04.04 Συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων: data governance/compliance solutions
Α.04.05 Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions
Α.04.06 Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές

 

                                  Επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών

 

[Α]

Κωδικός

[Β]

Θεματική

Ενότητα

[Γ]

Κατηγορία

προϊόντος/υπηρεσίας

[Δ]

Ελάχιστες απαιτήσεις &

πληροφορίες

[E]

Μέγιστο

Επιδοτούμενο

Ποσό

Β.00.01 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση,

παραμετροποίηση,

ρύθμιση προϊόντος

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των βασικών εργαλείων (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 30%

επί της συνολικής

επιδότησης

Β.00.02 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Ενημέρωση, εκπαίδευση Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εκπαίδευσης πάνω στα βασικά εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που περιλαμβάνονται στην λύση ≤ 10%

επί της συνολικής

επιδότησης

Β.00.03 Συμπληρωματικές

Υπηρεσίες

Συμβουλευτική υποστήριξη

για τον Ψηφιακό

Μετασχηματισμό

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, καθορισμός της κατάλληλης σύνθεσης, πρόταση για επόμενα βήματα και ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού ≤ 10%

επί της συνολικής

επιδότησης

 

Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση για το σύνολο των συμπληρωματικών υπηρεσιών (συνδυασμός επιμέρους κατηγοριών Β.00.ΧΧ) δεν μπορεί να υπερβεί το 30% της συνολικής επιδότησης (κατηγορίες Α και Β μαζί).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 22/06/2022.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ).

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιείται:

 • Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας)
 • Συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων και πολλαπλασιαστών του πίνακα που ακολουθεί:

 

Α/Α Κριτήριο Εύρος Τιμών Υπολογισμός
Ελάχιστη Τιμή Μέγιστη Τιμή
Κ1 Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 4,0 4.000,00 Αριθμός ΕΜΕ * Χ,

Όπου

Χ=400 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 1)

Χ=160 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 2)

Χ=100 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 3)

Χ=16 (για την κατηγορία επιχειρήσεων 4)

Κ2 Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0,000 2.000,00 ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω όριο την τιμή 2.000

 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που συστάθηκαν μετά την 01.01.2021 και δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για τη συγκεκριμένη χρήση, λαμβάνεται ως βαθμολογία η τιμή

1.000,00

Κ3 Μήνες Λειτουργίας 0,000 2.000,00 (250-Αριθμός μηνών λειτουργίας)*8

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του

12ου/2021, λαμβάνουν ως αριθμό μηνών λειτουργίας την τιμή 0, εκείνες που έχουν

ιδρυθεί εντός του 11ου/ 2021 την τιμή 1, κ.ο.κ.

Για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 μήνες λειτουργίας, Κ3 = 0

Α/Α Πολλαπλασιαστής Τιμές Υπολογισμός
ΟΧΙ ΝΑΙ

Μέγιστη

Τιμή

Π1 Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ

Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3

0,000 800,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*10%
Π2 Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή, όπως αυτή

ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού

0,000 1.200,00 Άθροισμα (Κ1+Κ2+Κ3)*15%
Βαθμολογική κλίμακα 4,000 10.000,00

 

Επισημάνσεις:

 • Τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών θα αντλούνται από το ίδιο έτος αναφοράς. Ειδικότερα, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης μία επιχείρηση έχει κλείσει τη διαχειριστική χρήση του 2021 (01.01.2021-31.12.2021) και έχει υποβάλει τη σχετική φορολογική της δήλωση, τότε τα δεδομένα απασχόλησης και κύκλου εργασιών που θα αξιοποιηθούν θα αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης του 2020 (περίοδος αναφοράς 01.01.2020-31.12.2020).
 • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων των οποίων η χρήση λήγει σε διαφορετική ημερομηνία της 31.12 εκάστου έτους, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην αμέσως ανωτέρω επισήμανση (αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού και κύκλου εργασιών για περίοδο αναφοράς που αντιστοιχεί στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση).
 • Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, των οποίων η τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση δεν είναι πλήρους 12μηνης διάρκειας (π.χ. νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του έτους αναφοράς της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης), θα πραγματοποιείται αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια.
 • Η κατάταξη πραγματοποιείται ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων της παραγράφου 2.26.2 σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει της βαθμολογικής τους κατάταξης, έως του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού (Δημόσιας Δαπάνης) του Προγράμματος.