Νέα Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Νέα Δράση: «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»
ergal-antag-mikres-poly-mikres-epix

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης από 50% έως 65%.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά.

Επιδοτούνται δαπάνες για εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και για το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή / και χωρών εκτός Ε.Ε

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»

iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 € έως 200.000 €.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50% έως 65%, ως ακολούθως:

Ποσοστά Ενίσχυσης

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης

(1) % επιχορήγησης για επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης έχουν % εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών =<8

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1) (3) % επιχορήγησης για επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης έχουν % εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών
>8 και =<25
(4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3) (5) % επιχορήγησης  για επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης έχουν % εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο Εργασιών >25

(6) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (5)

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

50

50 60 40 65

35

2. Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών

50

50 60 40 65

35

3. Ετικέτα – Συσκευασία – Branding

50

50 60 40 65

35

4. Ψηφιακή Προβολή

50

50 60 40 65

35

5. Συμβουλευτιλές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

50

50 50 50 50

50

6. Μεταφορά Μέσα

50

50 50 50 50

50

7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

50

50 60 40 65

35

Για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι (ίδια συμμετοχή) ή / και  δάνειο.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

− Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

− Ενέργεια

− Εφοδιαστική Αλυσίδα

− Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

− Περιβάλλον

− Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

− Υγεία

− Υλικά – Κατασκευές

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Πρόσκλησης (για το σχετικό Παράρτημα πατήστε εδώ).

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. Δασοκομία και υλοτομία
 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΫ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο
1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης – Προστασία του Περιβάλλοντος.
1.4 Λοιπός Εξοπλισμός
1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

έως 100%
2. Πιστοποίηση  Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100%
3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25%
4. Ψηφιακή Προβολή
με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
έως 15.000€

 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες έως 16.000€

για το σύνολο των υποκατηγοριών και υπό την προϋπόθεση δαπανών της κατηγορίας 1 αποκλειστικά για την υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού.

6. Μεταφορικά Μέσα έως 50%
7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ
20% και μέχρι 30.000 €

15.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 19/12/2018.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 20/02/2019. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει των παρακάτω αντικειμενικών κριτηρίων:

 • Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης
 • Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων
 • Κέρδη προ τόκων και φόρων
 • Κέρδη προ φόρων
 • Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 • Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ)
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310 530995, 2310 530423

Τηλέφωνo επικοινωνίας Αθήνας: 210 3249245