Νέα Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Νέα Δράση: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση»
ergal-epixeir-eee

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 50%.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
 • στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

ii. διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)», ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Υποχρεωτικά οι ΚΑΔ επένδυσης οι οποίοι επιλέγονται, θα πρέπει να ανήκουν σε έναν εκ των 3 κλάδων.

iii. έχουν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47): 1 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 10.000 € έως 150.000 €.

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 50%.

Για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι (ίδια συμμετοχή) ή / και  δάνειο.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των κλάδων λιανικού εμπορίου, εστίασης, υπηρεσιών εκπαίδευσης όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της πρόσκλησης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων μέσω χρήσης ΤΠΕ αλλά και μέσω πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα της Πρόσκλησης (για το σχετικό Παράρτημα πατήστε εδώ).

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. Δασοκομία και υλοτομία
 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΫ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας

1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας

1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑμΕΑ

έως 100%
2. Μηχανήματα-Εξοπλισμός

2.1 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος

2.2 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης.

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά

έως 100%
2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης έως 30%
3. Μεταφορικά Μέσα  

 

3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης (ΚΑΔ 45,47,56) έως 25.000 €

και έως 30% του π/υ

3.2 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88 έως 100%

 

3.3 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) έως 12.000€

 

4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

 

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

 

μέχρι 14.000 €

7.000€ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δυο (2) πιστοποιητικά

5 Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου  
5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2. μέχρι 8.000 €
5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών – Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης 80 € ανά εργαζόμενο

και μέχρι 5 εργαζόμενους

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €
6 Ψηφιακή Προβολή μέχρι 8.000 €
7 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

μέχρι 30.000 €

και έως 40% του π/υ

15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 19/12/2018.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 27/02/2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 31/05/2019.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει των παρακάτω αντικειμενικών κριτηρίων:

 • Κέρδη προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων
 • Απασχόληση
 • Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης
 • Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου
 • Λειτουργική περίοδος τελευταίου έτους
 • Έτη λειτουργίας της επιχείρησης

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310 530995, 2310 530423

Τηλέφωνo επικοινωνίας Αθήνας: 210 3249245