Νέα Δράση του ΕΣΠΑ: «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Νέα Δράση του ΕΣΠΑ: «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»
poiotikos1000

Επιλέξιμοι ΚΑΔ.

Σύνοψη της δράσης ποιοτικός εκσυγχρονισμός.

Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Προκήρυξη του Προγράμματος «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 για την αναβάθμιση και βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων  – κατά προτεραιότητα – των εννέα (9) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμισή τους.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 150 εκ. € και αφορά το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν – κατά προτεραιότητα – στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)» (για το Παράρτημα πατήστε εδώ).

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στο πλαίσιο της Δράσης οι δικαιούχοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μεσαίας Επιχείρησης
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικού ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μια επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια

Μία επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση:

 • είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,
 • είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΈΡΓΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των Επενδυτικών Σχεδίων κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι η 04/06/2018.

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΫ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 100%
2. Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων Έως 100%
3. Μεταφορικά μέσα Αποκλειστικά για επιχειρήσεις με επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα Γ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: α) μέχρι 20% του Π/Υ του επιχορηγούμενου επενδυτικού σχεδίου ή β) δαπάνη μέχρι 25.000 €.

 

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ στους υπόλοιπους Τομείς Δραστηριότητας: μέχρι 25.000 € του επιχορηγούμενου Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.

4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4.000 €
5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

40% και μέχρι 24.000€ για μία (1)

τουλάχιστον ΕΜΕ

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι 50% Δημόσια Επιχορήγηση και 50% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 27/6/2018 και ώρα 12.00. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι επιχειρήσεις κατά την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να υποβάλουν και ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του σχετικού Παραρτήματος του Οδηγού. Προσοχή: Η  υποβολή ελλιπούς ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας από τον δυνητικό δικαιούχο θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη του επενδυτικού του σχεδίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών (ΡΜΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης
 • Μέσος ΚΠΤΦΑ (ή EBITDA) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Ίδια προς ξένα κεφάλαια τους έτους πριν την υποβολή της αίτησης
 • Μέση μεταβολή ιδίων κεφαλαίων την τελευταία τριετία
 • Μέσος Όρος Ποσοστού Εξαγωγών ως προς τον Κύκλο Εργασιών (ΕΞ/ΚΕ) την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310 530995, 2310 530423

Τηλέφωνο επικοινωνίας Αθήνας: 210 3249245