Νέα Προγράμματα Ψηφιακής Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Νέα Προγράμματα Ψηφιακής Αναβάθμισης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
alma-vima

Σύνοψη Δράσης Ψηφιακό Άλμα.

Σύνοψη Δράσης Ψηφιακό Βήμα.

Μη επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ).

Δημοσιεύθηκαν οι Προκηρύξεις των δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, με ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης στο 50%.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση της επένδυσης, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Επενδυτικού Σχεδίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:

Στόχος των δύο δράσεων είναι οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν να ενισχυθούν για την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μέσω της απόκτησης εξοπλισμού πληροφορικής, λογισμικού, υπηρεσιών πληροφορίας και επικοινωνιών καθώς και πρόσληψης προσωπικού.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, βάση ερωτηματολογίου (για το ερωτηματολόγιο πατήστε εδώ) η επιχείρηση κατατάσσεται σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της (Χαμηλή, Μέση, Ανώτερη και Ανώτατη). Στο ερωτηματολόγιο σημειώνονται ο εξοπλισμός που έχει αγοραστεί τα τρία  (3) τελευταία έτη από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, οι υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ τις οποίες ήδη διαθέτει η επιχείρηση.

Με τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου ο δικαιούχος κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς του, ως ακολούθως:

Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας
Βαθμός Ψηφιακή Βαθμίδα
15 – 18 Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα
8,5 – 14,5 Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα
4,5 – 8 Γ – Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα
0 – 4 Δ – Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

 

Η επιχείρηση μέσω των δηλωθέντων δαπανών προς υλοποίηση θα πρέπει να αναβαθμιστεί ψηφιακά και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά της χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ:

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ»: Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 έως 50.000 ευρώ με σκοπό τη ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Η επιχείρηση μέσω των δηλωθέντων δαπανών προς υλοποίηση θα πρέπει να οδηγείται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα και συνεπώς να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή – stepchange –  στα ψηφιακά της χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΆΛΜΑ»: Η δράση προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 50 εκατ. ευρώ αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 55.000 έως 400.000 ευρώ με σκοπό τη ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Η επιχείρηση μέσω των δηλωθέντων δαπανών προς υλοποίηση θα πρέπει να αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς να διαπιστώνεται  ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά της χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β οι οποίες θα πρέπει να  οδηγούνται σε ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα Α.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:

Ενισχύονται Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων:

 • μέχρι 31/12/2017 να έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο το οποίο θα οδηγεί σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική (τουλάχιστον 1 βαθμίδα στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα» και τουλάχιστον 2 βαθμίδες στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»),
 • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • θα προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60%, της Ιδιωτικής Συμμετοχής,
 • εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (>0) αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία,
 • υποβάλλουν μια και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των  Επενδυτικών Σχεδίων κυμαίνεται από:

 • 5.000 € έως 50.000 €, στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Βήμα»
 • 5.000 € έως 400.000 €, στο πλαίσιο της δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Το ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 50%. Για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ίδιοι πόροι (ίδια συμμετοχή) ή / και  δάνειο.

Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% της Ιδιωτικής Συμμετοχής.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους:

 • 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»
 • 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης στο πλαίσιο της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα»

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίες μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από τις Δράσεις είναι αυτές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχετικό Παράρτημα των αντίστοιχων Προσκλήσεων (για το σχετικό Παράρτημα πατήστε εδώ).  Επισημαίνεται ότι με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α)  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κατά τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:


Κατηγορία 1: Εξοπλισμός

 • Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης
 • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/και Ασύρματου Δικτύου  καλωδίωση
 • Ηλ. Υπολογιστές
 • Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers κλπ)
 • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. barcode readers, διαδραστικοί πίνακες κλπ)

Το σύνολο των δαπανών μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού.


Κατηγορία 2: Λογισμικό

 • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
 • Ανάπτυξη /  αναβάθμιση ιστοσελίδας
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης & διαχείρισης e-shop
 • Συμμετοχή σε εγχώριες και εξωχώριες ηλεκτρονικές αγορές
 • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Εξειδικευμένα προγράμματα (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS)
 • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
 • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το σύνολο των δαπανών μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού.

 

Κατηγορία 3: Υπηρεσίες

 • Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 • Υπηρεσίες digital marketing (google ads, facebook ads)
 • Παρουσία στα social media
 • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
 • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

Το σύνολο των δαπανών μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 25% του προϋπολογισμού.

 

Κατηγορία 4: Μισθολογικό Κόστος εργαζομένων (Νέο προσωπικό)

Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 04/06/2018.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η αίτηση χρηματοδότησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά.

Διάστημα υποβολής Αιτήσεων: 11/06/2018 – 15/11/2018.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων τα οποία διαφοροποιούνται μεταξύ των δύο δράσεων.

Ειδικότερα, τα βαθμολογούμενα κριτήρια της δράσης «Ψηφιακό Βήμα» αφορούν σε:

Α1 – Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2017

Α2 – Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

Α3 – Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων την τελευταία τριετία

Α4 – Ένταξη σε προηγούμενες Δράσεις ΤΠΕ

Ενώ, για τη δράση «Ψηφιακό Άλμα» τα βαθμολογούμενα κριτήρια αφορούν σε:

Α1 – Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) έτους 2017

Α2 – Διάρθρωση Κεφαλαίων έτους 2017

Α3 – Μέσο Όρο ποσοστού εξαγωγικής δραστηριότητας ως προς τον Κύκλο εργασιών την τελευταία τριετία

Α4 – Αριθμός κερδοφόρων χρήσεων την τελευταία τριετία

Α5 – Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Θεσσαλονίκης: 2310 530995, 2310 530423

Τηλέφωνo επικοινωνίας Αθήνας: 210 3249245