Νέες Δράσεις: Τοπικά Προγράμματα Ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD-1 & CLLD-2

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Νέες Δράσεις: Τοπικά Προγράμματα Ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD-1 & CLLD-2
clld_logo

Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων Ιδιωτικού χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-1 και στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD-2.

 

CLLD-1 (για την περιοχή των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και τμημάτων των Δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης)

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 3.732.500,00€:

 

CLLD-2 (για την περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα στο Νομό Θεσσαλονίκης)

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» έργα ιδιωτικής παρέμβασης προκηρύσσονται οι ακόλουθες υπο-δράσεις  με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.745.000,00€:

Και στα δύο Τοπικά Προγράμματα δικαιούχοι δύναται να είναι:

α.      υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.

β.      το νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την  ΟΤΔ-ΑΝΕΘ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς  επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.

γ.       εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή/ και εξοπλισμό και τις 100.000 € για άυλες πράξεις.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα ανωτέρω όρια. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης, αποτελεί η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων  της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση χρήσης του καθεστώτος de minimis η μέγιστη Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει στις 200.000€ την τριετία συναθροίζοντας και τυχόν ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 27/3/2019 και ώρα 13:00 έως 25/6/2019 και ώρα 15:00.

 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας (5) πέντε εργάσιμων ημερών και έως ώρα 15:00, να υποβάλλουν στην ΟΤΔ-ΑΝΕΘ αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης μαζί με φυσικό φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλα τα έντυπα και όλα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης.