Νέο Πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Home/Μη κατηγοριοποιημένο/Νέο Πρόγραμμα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
PRASINOS METASX

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.


Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 300.000.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης ορίζονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Επιδότηση

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € 200.000,01 € έως και 1.000.000,00 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 • Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
 • Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
 

 

 

 

 

Περιφέρειες

 

 

Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

 

 

 

 

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1)

Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ  

 

 

 

   Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3

 

Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας

 

40%

 

60%

 

50%

 

50%

 

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 14) Περιφέρειες  

(1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

 

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή

(3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσει ς Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (GREEN)

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

9. Μεταφορικά Μέσα

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος , Νότιο Αιγαίο  

 

 

 

40

 

 

 

 

40

 

 

 

 

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 25

 

35 75 65
Ανατολική Αττική 35 45 65 55
Δυτική Αττική 35 45 65 55
 

Πειραιάς, Νήσοι

 

35

 

45

 

65

 

55

 

 

 

 

 

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18)  

(1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

 

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή

(3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσει ς Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
 

 

 

5.Υπηρεσίες

Σχεδιασμού

Συσκευασίας–

Ετικέτας –Branding

 

 

40

 

 

40

 

 

60

 

 

60

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

8.1 Τεχνικές

Μελέτες

απαραιτήτως

συνδεόμενες

με δαπάνες των

κατηγοριών1,2,3

 

40

 

 

40

 

60

 

60

 

50

 

50

 

50

 

50

8.2

Συμβουλευτικές

υπηρεσίες

(Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου)

 

40

 

40

 

60

 

60

 

50

 

50

 

50

 

50

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 19)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 19)

 

(1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

 

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή της στήλης (1) (%)

(3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 40 40 60 60 50 50 50 50

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 41)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 41)

 

(1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%)

 

(2) Ιδιωτική Συμμετοχή της στήλης (1) (%)

(3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
3.3 Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)  

40

 

40

 

60

 

60

 

 

50

 

 

50

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 6. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 7. Να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.
 8. Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
 9. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.
 10. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση: – Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται. – Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2013 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 11. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.3
 12. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση , Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 13. Να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis). Η επιλογή καθεστώτος ενίσχυσης είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
 14. Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης. 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 15. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 16. Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 17. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 18. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ηςΔεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 19. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013 ΚΑΝ. ΓΑΚ 651/2014  

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ
ΚΤΙΡΙΑ
1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

έως 40%

Έως 40%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 

 

2.

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100%

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

2.1 από 20% έως 100%

2.2 έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

3.

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Εξοπλισμός (GREEN)*

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

 

 

 

 

Έως 50%

 

Έως 50%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΑΚ

 

 

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

 

 

 

 

έως 10%

 

 

 

 

 

έως 10% και έως 50.000

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% έως 5 % Άρθρο 18 ΓΑΚ
6. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€ Μη επιλέξιμο
7. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% Έως 10%

Άρθρο 19 ΓΑΚ

 

 

8.

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

Έως 10%

έως 4% και μέχρι 10.000€

έως 10% και έως 80.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

έως 4% και έως 25.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
9. Μεταφορικά Μέσα Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€ έως 25% και έως 100.000€

Άρθρο 14 ΓΑΚ

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
10. Μισθολογικό Κόστος Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Έως 20% και μέχρι 45.000 €

με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

Μη επιλέξιμο

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

11.

 

Έμμεσες δαπάνες

 

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

Μη επιλέξιμο

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαρτίου και ώρα 12:00. Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προχωρήσουμε σε έλεγχο της επιλεξιμότητάς σας και την υποβολή της αίτησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ