ΠΟΛ.1069/8.4.2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών

Home/Νόμοι – Εγκύκλιοι/ΠΟΛ.1069/8.4.2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών
ΝΟΜΟΙ_1_2

ΠΟΛ.1069/8.4.2013

Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄) και ισχύει.

Αριθμ. 1069

(ΦΕΚ Β’ 815/08-04-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις των παρ. 5 και 8α του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (Φ.Ε.Κ. 66 Α΄) και ισχύει.
 • Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄).
 • Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄), όπως ισχύει.
 • Τα π.δ. 284/1988 (Φ.Ε.Κ. 128 και 165Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και 551/1988 (Φ.Ε.Κ. 259Α΄) «Οργανισμός Νομαρχών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)».
 • Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύουν.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81Α΄).
 • Την αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (Φ.Ε.Κ. 130Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Oικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
 • Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών να επιβάλλουν τα πρόστιμα των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄), όπως προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. 14Α΄) και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ