Πολιτική ποιότητας -Πιστοποιήσεις

Home/Πολιτική ποιότητας -Πιστοποιήσεις

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Ο προσανατολισμός στην Ποιότητα ως τρόπος σκέψης και φιλοσοφία Διοίκησης αναγνωρίζεται πλέον ως ο σημαντικότερος παράγοντας και το κλειδί για την παροχή καλύτερων και ανταγωνιστικότερων  υπηρεσιών.

Το σημαντικότερο κριτήριο για την ποιότητα μιας υπηρεσίας είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ικανοποίηση του πελάτη.

Θεμελιώδες αξίωμα και δέσμευση της Διοίκησης της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε., αλλά και κάθε στελέχους και συνεργάτη της, είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητές της.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και τη μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ευθυγραμμισμένο στους επιχειρησιακούς στόχους της, στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, το οποίο και εφαρμόζει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.  έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς τρόπου αντίδρασης σε περιστατικά και διαταραχές λειτουργίας που δεν μπορούν να απαλειφθούν ολοκληρωτικά, πράγμα που προστατεύει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη της, το όνομά της στην αγορά και τις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο έργο της. Παράλληλα συμμορφώνεται με όλες τις αναγκαίες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Πολιτείας και εφαρμόζει διαδικασίες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης επ’ αυτών και για την συνέχιση των λειτουργιών της.

Για την υποβοήθηση της επίτευξης του στόχου της, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  ISO 22301:2019

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι η πληροφορία (ηλεκτρονική ή μη) είναι ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών και επιχειρήσεων και θέλοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, συνεργατών και όλων εν γένει των ενδιαφερομένων μερών, με την επίγνωση ότι η διαχείριση των πληροφοριών τους είναι ασφαλής ως προς την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητά τους, έχει εγκαθιδρύσει, εφαρμόσει και διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, το οποίο και βελτιώνει συνεχώς ως προς την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

Η εταιρεία θέλοντας να βελτιώσει τη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, έχει αναπτύξει αποτελεσματικούς τρόπους αντίδρασης σε περιστατικά και διαταραχές λειτουργίας που δεν μπορούν να απαλειφθούν ολοκληρωτικά, πράγμα που προστατεύει τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών, τη φήμη της, το όνομά της στην αγορά και τις δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στο έργο της. Παράλληλα συμμορφώνεται με όλες τις αναγκαίες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Πολιτείας και εφαρμόζει διαδικασίες για τη διατήρηση της συμμόρφωσης επ’ αυτών και για την συνέχιση των λειτουργιών της.

Για την υποβοήθηση της επίτευξης του στόχου της, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου  EN ISO 22301:2019.

 Επιπλέον, η ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001:2015 για να διαχειριστεί τις περιβαλλοντικές της ευθύνες με συστηματικό τρόπο και να συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της αειφορίας. Το ISO 14001:2015 βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του, με τρόπο που να  παρέχουν αξία για το περιβάλλον, τον ίδιο τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασική προτεραιότητα της εταιρείας και διαρκής επιδίωξή της είναι η ύπαρξη μίας κουλτούρας ακεραιότητας και διαφάνειας που θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και θα αναβαθμίσει την ικανότητα της στην υλοποίηση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει . Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εταιρεία έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, υλοποιήσει, διατηρεί και συνεχώς ανασκοπεί και, όπου χρειάζεται, βελτιώνει Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων διαδικασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ISO 37001:2017.

QMS LOGO 9001_2018-2021
QMS LOGO 27001
ISO 22301
ISO_37001_2016 (ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ)
LOGO-14001_90