Πως θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις και οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Home/Media/Πως θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις και οι μειώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
ggps

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό TΟBACCO Consulting, στο τεύχος του Οκτωβρίου.

Η ώρα για τα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κοντεύει και η απόφαση για τη διαδικασία της χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής του, είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα. Ας θυμηθούμε ποιοι δικαιούνται έκπτωση, μείωση, κ.λπ. Σύμφωνα με τον ν. 42223/2013 υπάρχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%): Η έκπτωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις

  1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 9.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150τ.μ.
  3. Το σύνολο της αξίας των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 για τον γαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον ή τη σύζυγο του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο, τον ή την σύζυγο του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Ο φορολογούμενο, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

ii. Έκπτωση εκατό τοις εκατό (100%): εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις:

  1. Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να είναι μικρότερο ή ίσο με 12.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  2. Το σύνολο της επιφανείας των κτισμάτων (υπόχρεου, συζύγου και εξαρτώμενων μελών) να μην ξεπερνάει τα 150 τ.μ.
  3. Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω. Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

iii. Μείωση είκοσι τοις εκατό (20%): Η μείωση αυτή χορηγείται για τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. στα φυσικά πρόσωπα (μόνο) που είχαν ακίνητα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα κατά το προηγούμενο έτος.

iv. Αναστολή πληρωμής: (αφορά σε νομικά πρόσωπα).

Αρθρογραφώντας στο περιοδικό TOBACCO Consulting.

Τσιανάκα Ελένη
Οικονομολόγος
Msc in Accounting and Auditing
Mέτοχος της Ορθολογισμός ΑΕ