Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»
enisxysh-estiashs

Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 350.000.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

Επιδότηση

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € 200.000,01 € έως και 1.000.000,00 €

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό του 1.000.000€.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ένα εκ των δυο χρηματοδοτικών καθεστώτων ενίσχυσης. Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 • Καν (ΕΕ) 1407/2013 (Κανόνας De-Minimis)
 • Καν (ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ), άρθ. 14,18,19 και 41.
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις  Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ  Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
 Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας  

40%

 

60%

 

50%

 

50%

 

 

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 14) Περιφέρειες (1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) (2) Ιδιωτική Συμμετοχή της στήλης (1) (%) (3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (GREEN)

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

9. Μεταφορικά Μέσα

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος , Νότιο Αιγαίο  

 

 

 

40

 

 

 

 

40

 

 

 

 

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

 

 

 

50

 

Δυτικός Τομέας Αθηνών 25

 

35 75 65
Ανατολική Αττική 35 45 65 55
Δυτική Αττική 35 45 65 55
 

Πειραιάς, Νήσοι

 

35

 

45

 

65

 

55

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18,19,41)

Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 14) (1) Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική) (%) (2) Ιδιωτική Συμμετοχή της στήλης (1) (%) (3) Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του σ συνολικού επιλέξιμου Π/Υ (4) Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
5.Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας– Ετικέτας – Branding 40 40 60 60 50 50 50 50
8.1 Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2,3 40 40 60 60 50 50 50 50
8.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες (Παρακολούθηση Επενδυτικού Σχεδίου)  

40

 

40

 

60

 

60

 

50

 

50

 

50

 

50

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 40 40 60 60 50 50 50 50
3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση  

40

 

40

 

60

 

60

 

50

 

50

 

50

 

50

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 4. Να έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
 5. Να λειτουργούν νόμιμα.
 6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Α/Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013 ΚΑΝ. ΓΚΑΚ 651/2014  EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ του Ε/Σ
ΚΤΙΡΙΑ
1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

έως 40%

Έως 40%

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 2.   Δαπάνες Εξοπλισμού Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100%

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

2.1 από 20% έως 100%

2.2 έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

3. Δαπάνες Εξοπλισμού Εξοπλισμός (GREEN)*

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

Έως 50% Έως 50%

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Κατ. Δαπ.3.3 Άρθρο 41 ΓΚΑΚ

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10% έως 10% και έως 50.000

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Άυλα στοιχεία ενεργητικού
 

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% έως 5 % Άρθρο 18 ΓΚΑΚ
6. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€ Μη επιλέξιμο
7. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% Έως 10%

Άρθρο 19 ΓΚΑΚ

 8. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

Έως 10%

έως 4% και μέχρι 10.000€

έως 10% και έως 80.000€

Άρθρο 18 ΓΚΑΚ

έως 4% και έως 25.000€

Άρθρο 18 ΓΚΑΚ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
9. Μεταφορικά Μέσα Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€ έως 25% και έως 100.000€

Άρθρο 14 ΓΚΑΚ

Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
10. Μισθολογικό Κόστος Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

Έως 20% και μέχρι 45.000 €

με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

Μη επιλέξιμο

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
 

11.

 Έμμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου

 Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)

Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

 Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά χωρίς την προσκόμιση φυσικού φάκελου δικαιολογητικών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ-ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ