Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Προδημοσίευση Νέου Προγράμματος «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»
568309780_700x360

Η Δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε 350.000.000 €.

Δικαιούχοι της Δράσης

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Επιδότηση
Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από € 30.000,00 έως και € 200.000,00.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

Διάρκεια Υλοποίησης
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση για Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1) Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) με υλοποίηση δαπανών «Πράσινης Μετάβασης» τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)
 Για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας 40% 60% 50% 50%

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
6. Να λειτουργούν νόμιμα
7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης Ενδεικτικό Μέγιστο Όριο Καθεστώς Ενίσχυσης
1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος Έως 40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού

Λοιπός εξοπλισμός (2.2) έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2.

3 Εξοπλισμός (GREEN) έως 50% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
4 Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
5 Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 5% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
6 Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας έως 20.000€
7 Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
8 Τεχνικές Μελέτες- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έως 10% και 4 % αντίστοιχα του Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού
9 Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά έως 50.000€ Δαπάνη «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)
10 Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (1 έως 3 ΕΜΕ) Μέχρι 45.000 € Με χρήση της κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/)
11 Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου (Άρθρο 54, Καν. 1060/2021 Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

 

Ηλεκτρονική Υποβολή
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται. Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση απαιτείται η υποβολή προς αξιολόγηση Αίτησης Χρηματοδότησης με βάση τη διαδικασία που θα καθοριστεί στην Αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος.
Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προχωρήσουμε σε έλεγχο της επιλεξιμότητάς σας και την υποβολή της αίτησης.

Σύνοψη Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»