Πρόγραμμα: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα: «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» για επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ_4

Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

1.Ταυτότητα της Δράσης

Η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και θα υλοποιηθεί μέσω τριών (3) κύκλων.Ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

 

2.Δικαιούχοι

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται: από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

 • Μεμονωμένες επιχειρήσεις: Υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με την επενδυτική προτεραιότητα 1β του ΕΠΑνΕΚ.
 • Ερευνητικοί Οργανισμοί: κάθε οντότητα, όπως ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις : Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις.
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις.

 

3.Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, ανά κατηγορία παρέμβασης ως εξής

 • Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση 350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις 450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις 500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.
 • Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000€.
 • Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 2.000.000€.

 

4.Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.
 • Δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων).
 • Υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων, για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν σε μία από τις ακόλουθες επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα (Αποσβέσεις κατά τη διάρκεια του έργου)
 • Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (Έξοδα ταξιδιών, δημοσιότητα, αναλώσιμα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες
 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
 • Δαπάνες καινοτομίας
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, ενώ η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως 36 μήνες.

 

5.Eπιλέξιμοι Θεματικοί Τομείς (Επενδυτική Προτεραιότητα 1β ΕΠΑνΕΚ)

Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη , Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

6.Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

 • Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα του προτεινόμενου έργου.
 • Εμπειρία και αξιοπιστία του(ων) δικαιούχου(ων) και ποιότητα και ικανότητα του τρόπου υλοποίησης του έργου.
 • Αποτελέσματα και Επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου.

 

7.Υποβολή Αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων ορίζεται η 23/03/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 17/05/2017.

Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ένταση της Ενίσχυσης:

Η ένταση της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη δραστηριότητα εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και από το χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας ως προς την κατηγορία δραστηριότητας.

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας & ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις* 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 50% 50%

*Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Το ενισχυόμενο συνεργατικό έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες βασική έρευνα, βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας & ανάπτυξης βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 40% 50% 60%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%

* Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία (σύμφωνα με την επεξήγηση του όρου που δίνεται στην αρχή της παρούσας πρόσκλησης): – μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει άνω του 70 % των επιλέξιμων δαπανών, ή – μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Το ενισχυόμενο έργο πρέπει να εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες πειραματική ανάπτυξη και μελέτες σκοπιμότητας.

Επιλέξιμη δραστηριότητα Μεγάλες Μεσαίες Μικρές
Έργα έρευνας & ανάπτυξης πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
μελέτη σκοπιμότητας 50% 60% 70%
Καινοτομία για ΜΜΕ 0% 50% 50%
Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 0% 50% 50%