Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων
LOGO ΕΣΠΑ_700

Ξεκινάει η Υποβολή αιτήσεων από 7.4.16 έως 20.5.16 στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Στόχος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στη μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες και νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
 • Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Βασικές προϋποθέσεις συμμετροχής

 • Να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
 • Να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου, τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ ή 100.000€ για τον τομέα μεταφορών) μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος & τα δύο προηγούμενα έτη).

Στρατηγικού Τομείς προτεραιότητασ ΕΠΑνΕΚ

 • Αγροδιατροφή
 • Ενέργεια
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα
 • Υλικά – Κατασκευές

Αναλυτικά οι επιλέξιμοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος

Επιχορηγούμενος Προυπολογισμός

Από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ (δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 200.000€ στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των 200.000€)

Ποσοστό Ενίσχυσης

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 1.1 Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

1.2 Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση ενέργειας

40%
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 2.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση ενέργειας

2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

2.4 Λοιπός εξοπλισμός

90%
3 Άϋλες δαπάνες 3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2 Προβολή –Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας & αξιοποίηση τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων & υπηρεσιών

3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική υποστήριξη & καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικές και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας

100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€
4 Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού 4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού

4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού

*Με χρήση ρήτρας ευελιξίας

**Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγου και συγγενών α΄ και β΄ βαθμού

40% & μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/ και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Διάστημα Υποβολής

Από 07/04/2016 έως τις 20/05/2016