Πρόγραμμα για την ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων (Αναμένεται)

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα για την ενίσχυση Τουριστικών επιχειρήσεων (Αναμένεται)
276868571NEWS

Ανακοινώθηκε ότι θα προδημοσιευθεί μέσα στον Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Με επίσημη προκήρυξη θα ανακοινωθούν οι τελικές πληροφορίες και προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και οι ημερομηνίες υποβολής προτάσεων.

Στόχος:

Εκσυγχρονισμός, ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, του στρατηγικού τομέα προτεραιότητας του Τουρισμού, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Φορείς υλοποίησης:

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) και Ενδιάμεσος Φορέας

Δικαιούχοι:

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον στρατηγικό τομέα του Τουρισμού

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:

Από 30.000€ έως 300.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης:

50% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης

Προϋπολογισμός δράσης:

Σύνολο: 50 εκατ. € (σε 2 κύκλους 25 εκ. € έκαστος) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Εκτιμώμενος αριθμός τελικών ωφελούμενων:

Από 600 έως 700 Τουριστικές Μικρές και Πολύ μικρές επιχειρήσεις (ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των εγκεκριμένων Επενδυτικών σχεδίων)

Χρονοδιάγραμμα:

  • Προδημοσίευση προκήρυξης: Σεπτέμβριος 2015,
  • Διαγωνιστική διαδικασία επιλογής Ενδιαμέσου Φορέα: Οκτώβριος 2015
  • Προκήρυξη – Υποβολές προτάσεων Α’ κύκλου: Δεκέμβριος 2015 – Μάρτιος 2016
  • Εντάξεις Α’ κύκλου και έναρξη υλοποίησης: Ιούνιος 2016
  • Ολοκλήρωση επενδύσεων: σε 24 μήνες από την έναρξη

Συνοδευτικό Υλικό