Πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας: «Επιχειρούμε Έξω»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα για την προώθηση της εξωστρέφειας: «Επιχειρούμε Έξω»
slide

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 18/01/2018 – Αξιολόγηση με σειρά προτεραιότητας.

Σύνοψη Προγράμματος

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του Νέου Προγράμματος του ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», που  στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για:

α) την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές,

β) την αύξηση των  πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών,

γ) την αύξηση των πωλήσεων και

δ) την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 50 εκατ. Ευρώ.

 

Δυνητικοί δικαιούχοι – Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι οποίοι  αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις.
 • Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα ανωτέρω προϊόντα.
 • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν. Ως έτος υπολογισμού λαμβάνεται η κλεισμένη διαχειριστική χρήση που προηγείται του έτους  υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για την οποία έχει υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος και οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις (όπου απαιτείται).
 • Είναι εγκατεστημένες στην ελληνική επικράτεια.
 • Να εμφανίζουν θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και  αποσβέσεων.

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες δαπάνες:

 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός ελληνικής επικράτειας:
  • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της έκθεσης.
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση (επιλέξιμα είναι τα κόστη έως και 4 εκπροσώπων της επιχείρησης).
  • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοικίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου).
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
  • Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
  • Δεν αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως π.χ. τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. Πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.

 

Προϋπολογισμός – Ένταση Ενίσχυσης

Κάθε δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει Αίτηση Χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως και 100.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου για το σύνολο των αιτούμενων επιλέξιμων δαπανών και για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας είναι:

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Κατηγορία Δημόσια Επιχορήγηση Ιδιωτική Συμμετοχή
Μέχρι 20.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ. Έως 50% και με ανώτατο το ποσό των 10.000€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι 35.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ. Έως 50% και με ανώτατο το ποσό των  17.500€ Τουλάχιστον 50%
Μέχρι 50.000€ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ. Έως 50% και με ανώτατο το ποσό των  25.000€ Τουλάχιστον 50%
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Μέχρι 1.000€ για τη διαχείριση υλοποίησης έργου Έως 50% και με ανώτατο το ποσό των 500€ Τουλάχιστον 50%

Όταν οι δαπάνες ξεπερνούν το μέγιστο όριο όπως ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.

 

Διάρκεια

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Υποβολή Αιτήσεων – Αξιολόγηση

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται  ηλεκτρονικά από τις 08/01/2018.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

 

Επικοινωνήστε με την ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. για περισσότερες πληροφορίες:

ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

E-mail: kousias@orthologismos.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310 530995, 2310 530423