Πρόγραμμα ‘’ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ 2021-2027 «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα ‘’ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’ 2021-2027 «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση»
28512553_1000x667

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Κεντρική Μακεδονία του ΕΣΠΑ 2021-2027, επιδιώκει την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3), όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, τον τεχνολογικό τους μετασχηματισμό, την μεγέθυνση (scale up), την εξωστρέφεια (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και την προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Προϋπολογισμός δράσης

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 65.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Καθεστώς ενίσχυσης

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Ωφελούμενοι της Δράσης – Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης.

Περιφερειακές Απολήξεις

  1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα
  2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων
  3. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας
  4. Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία
  5. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός
  6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα
  7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά
  8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμέτοχης

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1.Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

2.Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά εντός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

3.Να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να συνδέεται τεκμηριωμένα με μια Περιφερειακή Απόληξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις περιοχές παρέμβασης της απόληξης, όπως αυτές αναλύονται στην ενότητα 2 «Ταυτότητα της Δράσης», και να εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες Δαπάνες».

5.Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧI: «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της πρόσκλησης, στον οποίο οι δικαιούχοι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς, κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων).

6.Το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (2021-2022) και να είναι μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην ενότητα 6.3. Προϋπολογισμός & Διάρκεια υλοποίησης της παρούσας.

7.Να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής ή Μεσαίας Επιχείρησης όπως ορίζεται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 και σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Ορισμός ΜΜΕ & Υπόδειγμα δήλωσης ΜΜΕ» της παρούσης).

8.Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

9.Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

10.Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) κατά μετοχές, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Απεριόριστης Ευθύνης, Αστικός Συνεταιρισμός Κερδοσκοπικός, Άλλο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Κερδοσκοπικό (Ν.Π.Ι.Δ.), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει (ΚΟΙΝ.ΣΕΠ), Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.).

11.Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του Ν.4308/2014, όπως ισχύει.

12.Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει.

13.Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης

14.Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

15.Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

16.Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση. Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ (ή 100.000€ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης (έτος χορήγησης και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη), ή το εκάστοτε ισχύον όριο του Κανονισμού. Σε περίπτωση υπέρβασης του σχετικού ανώτατου ορίου με τη χορήγηση της νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

17.Να μην έχουν ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην το έχουν υλοποιήσει πλήρως, πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

18.Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν είναι ενταγμένες σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

19.Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης, εφόσον εγκριθούν, δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

20.Ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης να μην είναι η κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

21.Να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

22.Να δεσμευτούν ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40, παρ. 1, του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

23.Να δεσμευτούν ότι κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα προασπίσουν την ισότητα των φύλων και θα αποτρέψουν κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

24.Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης και ανάλογα με το είδος και τη φύση της προτεινόμενης Πράξης, θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στις κτιριακές υποδομές, στις υπηρεσίες και στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (βλ. Παράρτημα Χ: «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»).

25.Να δεσμευτούν ότι η προτεινόμενη πράξη δεν καταστρατηγεί και δεν είναι ασύμβατη με κανένα από τα αναφερόμενα στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στον «Πίνακα για τη συμμόρφωση των πράξεων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε. Ένωσης» (Παράρτημα X).

26.Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης, η οποία να συνοδεύεται από το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 8 «Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησής» της παρούσας.

 

Επιδότηση- Διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 60.000 € έως 400.000 €.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

Κωδικός Δαπάνης ΟΠΣΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ/ ΟΡΙΑ
01. Δαπάνες προσωπικού Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
01.09. Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού Έως 15.000€ – 1 ΕΜΕ
02. Δαπάνες Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
02.05. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας
02.19. Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
02.20. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
02.24 Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα

(επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)

έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€
03. Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο
03.13.

 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
04.09. Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους έως 6.000€
04.18. Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ

 

04.20. Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ

 

04.25. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα Έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό
04.26. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
04.30. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
06. Δαπάνες Λογισμικού
06.07. Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ
07. Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ
07.04. Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις έως 3.000 / έκθεση
07.10. Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης
09. Έμμεσες Δαπάνες Με χρήση της κοινής στήριξης άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021
09.01 Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου) Υποχρεωτική κατηγορία

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης ήτοι ή 13/12/2023.

Υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων : 22/01/2024 ώρα 12:00

Λήξη υποβολής αιτήσεων:      22/05/2024 ώρα 14:00

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική και πραγματοποιείται για το σύνολο των αιτήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.

Δεν υπάρχει ελάχιστη βαθμολογία εισαγωγής και η βάση έγκρισης διαμορφώνεται βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης.

ΣΤΑΔΙΟ Α : Έλεγχος πληρότητας των αναγκαίων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Δικαιολογητικά υποβολής / ένταξης» και επιβεβαίωση της ορθότητας των δηλούμενων στην αίτηση χρηματοδότησης στοιχείων.

ΣΤΑΔΙΟ Β : Έλεγχος επιλεξιμότητας (τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων σύμφωνα με την ενότητα 4 «Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας, επιλεξιμότητα των δαπανών σύμφωνα με την ενότητα 6.1. «Επιλέξιμες δαπάνες» της παρούσας).

ΣΤΑΔΙΟ Γ : Βαθμολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IΙΙ «Κριτήρια βαθμολόγησης πράξεων».

Συνοπτικό- Μετάβαση στην καινοτομική εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση