Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών ΜΜΕ

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών ΜΜΕ
LOGO ΕΣΠΑ_700

Ξεκινάει η Υποβολή αιτήσεων από 23.03.16 έως 17.05.16 για την Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Στόχος:

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Δικαιούχοι

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, και οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
  • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

  • Να έχει συσταθεί έως τουριστική επιχείρηση, με επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ μέχρι 31/12/2015. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση (αναλυτικά οι επιλέξιμοι Κ.Α.Δ. περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος).
  • Να απασχολεί κατά μέσο όρο την τελευταία τριετία τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας η απαίτηση της 0,5 ΕΜΕ/τριετία κατά μ.ο. προσαρμόζεται σε 0,5 ΕΜΕ κατά μ.ο. για το διάστημα της λειτουργίας της.
  • Να λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
  • Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή την δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

από 15.000€ έως 150.000 €.

Ποσοστό Ενίσχυσης

  • Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες μόνο μετά την πιστοποίηση επίτευξης αυτού του στόχου(διαμορφώνεται σε 50%)

Επιλέξιμες Δαπάνες

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Το άθροισμα του Προϋπολογισμού των δαπανών στις κατηγορίες (1),(2), και (3) θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός
3 Εξοπλισμός & Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
4 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης Μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρτικών της πιστοποίησης δαπανών
5 Προβολή -Προώθηση Μέχρι 15.000€
6 Λογισμικό & Υπηρεσίες Λογισμικού Μέχρι 20.000€
7 Μεταφορικά μέσα Μέχρι 15.000€
8 Παρακολούθηση υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 2.500€
9 Μελέτες/έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη
10 Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11.02.2016 ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Διάστημα Υποβολής

Από 29.03.2016 έως τις 17.05.2016