Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις

Home/Αναπτυξιακά Προγράμματα - Ευκαιρίες Χρηματοδότησης/Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις
276868571NEWS

Στόχος:

 • Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από 10.000 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών και από 3.000 άνεργους νέους, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος τους στην αγορά εργασίας.
 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και περιλαμβάνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις, με επίβλεψη στο χώρο εργασίας και διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των άνεργων νέων με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους (60% επί του αριθμού των θέσεων). Προτεραιότητα δίνεται στους γονείς ανήλικων τέκνων με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες και αφορά τοποθέτηση σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκουμένων (τίτλος σπουδών) για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ). Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η τοποθέτηση σε θέσεις ειδικοτήτων διοίκησης (υπάλληλοι γραφείου) και διάθεσης προϊόντων ή αγαθών (πωλητές), όλων των εγγεγραμμένων ανέργων αποφοίτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. και γενικά εργοδότες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

α. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν για έναν (1) ωφελούμενο.

β. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 4-9 άτομα μπορούν να ενταχθούν για δύο (2) ωφελούμενους.

γ. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 10-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν για τρεις (3) ωφελούμενους.

δ. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 20-30 άτομα μπορούν να ενταχθούν για πέντε (5) ωφελούμενους

ε. Επιχειρήσεις/πάροχοι με προσωπικό 31-50 άτομα μπορούν να ενταχθούν για οκτώ (8) ωφελούμενους.

στ. Επιχειρήσεις/πάροχοι άνω των 50 ατόμων μπορούν να ενταχθούν για δέκα (10) ωφελούμενους.

Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται:

α. Όσες επιχειρήσεις έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας (απόλυσης) στο χρονικό διάστημα των (30) ημερολογιακών ημερών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β. Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α’/28) και του Ν. 3812 (Α’/234).

γ. Τα νυχτερινά κέντρα.

δ. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).

ε. Οι εποχικές επιχειρήσεις.

στ. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ζ. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες. η. Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

θ. Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κ.λπ.) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητας τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί).

ι. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

2.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι συνολικά 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών και 3.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας 25-29 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα υποδειχθούν στα πλαίσια του προγράμματος από την υπηρεσία (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Η υπόδειξη στο πλαίσιο του προγράμματος προϋποθέτει ότι οι ωφελούμενοι θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και σύνταξης ή/και επικαιροποίησης του ατομικού σχεδίου δράσης (ΑΣΔ) σε ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

 • Eίναι νέοι ηλικίας 25-29 ετών (έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 29 ετών) που δεν έχουν ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατό (100) ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εξαιρούνται οι ημέρες ασφάλισης λόγω πρακτικής άσκησης και μαθητείας).
 • Είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τόσο κατά την κατάρτιση των πινάκων του άρθρου 6 της παρούσας, όσο και κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και την τοποθέτηση τους στην επιχείρηση/πάροχο.
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και διαθέτουν ατομικό σχέδιο δράσης (ΑΣΔ).
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
 • Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση: α. για ασκούμενους που είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β. για άτομα που: βα. είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε O.E., Ε.Ε. και εταίροι σε Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε ββ. είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. βγ. είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων/παρόχων βδ. είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ) βε. τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.

Ωράριο- Απουσίες

 • Οι ασκούμενοι μπορούν να απουσιάσουν μέχρι 15 ημερολογιακές ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με την υποχρέωση επιμήκυνσης του προγράμματος.
 • Η εργασιακή τους εμπειρία ορίζεται στις 6 ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως και Παρασκευή).
 • Δεν είναι δυνατή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή.

Αποζημιώση

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ.(και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα). Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Η διαδικασία ασφάλισης και ο τρόπος απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα περιγραφεί στη δημόσια πρόσκληση.

Αποζημιώση

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ.(και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα). Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Η διαδικασία ασφάλισης και ο τρόπος απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα περιγραφεί στη δημόσια πρόσκληση.

Δεσμεύσεις

 • Εάν η αποχώρηση του ασκούμενου δεν οφείλεται σε λόγους που προέρχονται από τον ίδιο τον ασκούμενο, είναι δυνατή η τοποθέτηση του σε άλλη επιχείρη ση/πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών. Ο ωφελούμενος που αποχωρεί από μία θέση, αποζημιώνεται για τις ημέρες που ασκήθηκε στον πάροχο.
 • Αντίστοιχα εάν ο ασκούμενος αποχωρήσει για λόγους που δεν αφορούν στην επιχείρηση/πάροχο, το ΚΠΑ2 προχωράει στην τοποθέτηση άλλου ασκουμένου, τηρώντας τη σειρά του πίνακα, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
 • Όταν για τους λόγους αποχώρησης του ασκουμένου ευθύνεται ο ίδιος ο ασκούμενος τότε δεν επανατοποθετείται σε άλλη επιχείρηση/ πάροχο και όταν ευθύνεται η επιχείρηση/ πάροχος δεν του υποδεικνύεται άλλος ασκούμενος.
 • Οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει δηλώνεται από τον πάροχο ή τον ασκούμενο.
 • Στην περίπτωση λύσης του συμφωνητικού συνεργασίας με υπαιτιότητα της επιχείρησης/παρόχου, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, δύναται να επιβληθεί κύρωση αποκλεισμού της επιχείρησης/παρόχου από όμοια προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή προγράμματα απασχόλησης που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση που η επιχείρηση κατά την 4μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας ατόμου από το προϋπάρχον προσωπικό, χωρίς να το αντικαταστήσει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΠΑ2). Δίνεται ωστόσο η δυνατότητα στον ασκούμενο να ολοκληρώσει την άσκηση σε άλλη επιχείρηση/πάροχο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.

Μείωση επίσης θεωρείται η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής μισθωτού από το προϋπάρχον προσωπικό. Δεν θεωρείται μείωση η καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους (μετά από μήνυση), η οικειοθελής αποχώρηση, θάνατος, φυλάκιση και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού της επιχείρησης.

Διαδικασία Υπαγωγής

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών ημερήσια αποζημίωση 21 ευρώ.(και συνολικά όχι πάνω από 22 ημέρες το μήνα). Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕΔ, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση. Η διαδικασία ασφάλισης και ο τρόπος απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, θα περιγραφεί στη δημόσια πρόσκληση.

Δεσμεύσεις

 • Οι επιχειρήσεις/πάροχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά μόνο μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντολή κενής θέσης υπεύθυνη δήλωση.
 • Επιχειρήσεις/πάροχοι που δεν διαθέτουν κλειδάριθμο, θα κληθούν μέσω της δημοσίας πρόσκλησης να τον προμηθευτούν από το ΚΠΑ2, όπου ανήκουν, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις/πάροχοι περιγράφουν την ειδικότητα, το περιεχόμενο της ειδικότητας και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων/ωφελουμένων (δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν εργασιακή εμπειρία.
 • Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στο ΚΠΑ2 στην περιοχή της αρμοδιότητας του οποίου ανήκει η επιχείρηση-πάροχος.
 • Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης/παρόχου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η επιχείρηση/πάροχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που θα οριστούν στην οικεία πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση/πάροχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της ΓΓΠΣ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Προθεσμία

Από τη Δευτέρα 22/8/2016