Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»

Home/Εκπαιδευτικά, Popular News/Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020»
298818524_1000x750

Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης & συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις, που κατοικούν ή δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης :

Ομάδα – Στόχος 1: Δυνητικοί επιχειρηματίες (εργαζόμενοι, άνεργοι κτλ )

Ομάδα – Στόχος 2: Νέες & Υφιστάμενες επιχειρήσεις

 

Αιτήσεις έως και τις 18/11/2022