Πρόσκληση συμμετοχής σε θεματικά εργαστήρια που διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης από τις 18/3 – 21/3 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Empowering Businesses Seeking Growth”, με ακρώνυμο «SeeG» του Ε.Π. Interreg V-A Greece -Bulgaria 2014-2020 με MIS 5070714.

Home/Εκπαιδευτικά, Popular News/Πρόσκληση συμμετοχής σε θεματικά εργαστήρια που διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης από τις 18/3 – 21/3 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Empowering Businesses Seeking Growth”, με ακρώνυμο «SeeG» του Ε.Π. Interreg V-A Greece -Bulgaria 2014-2020 με MIS 5070714.
seeg

Αναρτήθηκε στο https://seeg.rodopicci.gr/index.php/el/  η πρόσκληση για συμμετοχή σε θεματικά εργαστήρια στο πλαίσιο του έργου “Empowering businesses Seeking Growth (SeeG)”, του Interreg V-A «Greece-Bulgaria 2014-2020».

Διάρκεια: 18/3-21/3

Κάθε συμμετέχων μπορεί να παρακολουθήσει όσα workshop επιθυμεί, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά την παρακολούθηση των εργαστηρίων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.