Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Εγγυοδοσίας-III

Σκοπός

Το Ταμείο αυτό  σχεδιάστηκε από την HDB για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους.

Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Δικαιούχοι

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.

Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Προϋπολογισμός

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 300 εκ., ποσό το οποίο κατανέμεται ανά Υποταμείο ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» € 230 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 1,642 δις..

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» € 30 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 150 εκ..

Ποσό ύψους €40 εκ. έχει δεσμευθεί για την επιδότηση του επιτοκίου.

Συνεπώς η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 1,792 δις.

Είδη Δανείων

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα χορηγηθούν στα δύο Υποταμεία:

-Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού

-Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

-Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού με Ανακυκλούμενη Πίστωση

Χρηματοδοτικό Σχήμα

2 πρώτα έτη επιδότηση επιτοκίου 2% ή 3% σε όλα τα δάνεια

Ποσό δανείου

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

Για τα επενδυτικά δάνεια:

-Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

-Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ήτοι καθεστώς de-minimis).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:

-Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καθεστώς ενίσχυσης άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

Για τα επενδυτικά Δάνεια:

-Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:

-Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

-Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

 

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από το Υποταμείο και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο υπάγεται, ως ακολούθως:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

-Επενδυτικά Δάνεια

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

-Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες.

-Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

-Επενδυτικά Δάνεια,

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

-Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

-Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Δαπάνες

– Βάσει υποβληθέντος επενδυτικού ή επιχειρησιακού σχεδίου και παραστατικά

– Για τα κεφάλαια κίνησης: Σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης

– Τιμολόγια επί πιστώσει έκδοσης έως 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (στον ΕΧΟ).

Ποσοστό Εγγύησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει τα ακόλουθα ποσοστά εγγυήσεων ανά Υποταμείο:

Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 70%.

Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 80%.

Εξασφαλίσεις

Πέραν της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να ζητήσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αναλυτικά:

Για δάνεια  ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

Καθεστώς ενίσχυσης

Για τα Επενδυτικά Δάνεια:

I.Καθεστώς ενισχύσεων De-minimis έως 1.600.000€

II.Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 του ΓΑΚ δάνεια ύψους έως € 10.000.000 βάσει υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου.

Για τα Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης & Ανακυκλούμενης Πίστωσης:

 1. De-minimis με ανώτατο έως 500.000 €.

Συνεργαζόμενες τράπεζες

 1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 2. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 3. ALPHA BANK Α.Ε.
 4. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
 6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.
 7. ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.
 8. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
 9. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 10. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε

Υποβολή

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/ . Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/  όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, μέσω του δικτυακού τόπου https://esgtracker.hdb.gr/. Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να δύναται να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ