Πανοζάχος Γεώργιος

Home/Πανοζάχος Γεώργιος

Πανοζάχος Γεώργιος

Διευθυντής εταιρικής ανάπτυξης

Οικονομολόγος
MSc in Finance