Σεφερίδης Ηλίας

Home/Σεφερίδης Ηλίας

Σεφερίδης Ηλίας

Διοικητικός Διευθυντής γραφείου Αθήνας

Οικονομολόγος-Λογιστής
MSc in European Politics

Πτυχιούχος Οικονομολόγος του τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης (νυν Τμήματος Οικονομικών Επιστημών) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές για τη Νεολαία, του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διαθέτει πάνω από 7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα:

– Συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και φορέων του Δημόσιου τομέα και Ο.Τ.Α.  σε αντικείμενα όπως: η σύνταξη, διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση Επενδυτικών, Αναπτυξιακών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και η εκπόνηση χρηματοοικονομικών και κοινωνικών μελετών.

– Λογιστικής υποστήριξης Δημόσιων Μονάδων Υγείας και ΝΠΔΔ.

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ομάδες υλοποίησης έργων τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό σεμιναρίων σε θέματα: Διοίκησης Έργων,  Σχεδιασμού & Υλοποίησης Αναπτυξιακών Πολιτικών, Λογιστικής και Φορολογίας.

Διαθέτει επίσης εμπειρία στη χρήση όλων των εξειδικευμένων μηχανογραφικών προγραμμάτων Δημόσιας Λογιστικής.

Σήμερα είναι στέλεχος του Τμήματος Λογιστικής Υποστήριξης Μονάδων Υγείας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Κάτοχος Άδειας Λογιστή Β΄ Τάξης.

Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα- Καινοτομία (ΕΦΕΠΑΕ).

Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για το διαρθρωμένο διάλογο της Ε.Ε. στην Ελλάδα, για την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο 9 Προεδριών της Ε.Ε.(2009-2013).