Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ»

it_mme

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Οι Παρεμβάσεις της Δράσης εμπίπτουν στις ενέργειες για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της επίδειξης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, για την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και την υποστήριξη της κατοχύρωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και γενικότερα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Προϋπολογισμός της Δράσης

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τριακόσια εκατομμύρια ευρώ (300.000.000€).

 

Δικαιούχοι της Δράσης

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί, καθώς και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις, που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων, σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ):

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

Επιδότηση

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλομένων προτάσεων έργων πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, ανά Παρέμβαση:

Παρέμβαση Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός Αίτησης Χρηματοδότησης
I Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις 800.000€
II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 2.000.000€
III Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 2.000.000€
IV Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη»

 

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Του ανωτέρω ορίου εξαιρούνται οι αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

 

Διάρκεια Υλοποίησης

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το Πρόγραμμα “Horizon Europe”.

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και το ενισχυόμενο έργο εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) βιομηχανική έρευνα (industrial research), β) πειραματική ανάπτυξη (experimental development). Στην περίπτωση συνεργατικών έργων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης.

Για Επιχειρήσεις Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14)
Επιλέξιμη Δραστηριότητα Έργα έρευνας και ανάπτυξης Μεγάλες έως Μεσαίες έως Μικρές έως
Παρεμβάσεις I και ΙΙ Βιομηχανική έρευνα 50% 60% 70%
Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις* 65% 75% 80%
Πειραματική ανάπτυξη 25% 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 40% 50% 60%
  * Η προσαυξημένη ένταση της ενίσχυσης για τη βιομηχανική έρευνα και την πειραματική ανάπτυξη ισχύει, εάν πληρούνται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Για ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ι: i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων από τις οποίες τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ και από τις οποίες καμία μεμονωμένη δεν φέρει άνω του 70% των επιλέξιμων δαπανών

Για ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ: i) το έργο προβλέπει πραγματική συνεργασία μεταξύ μιας επιχείρησης και ενός η περισσοτέρων οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων, οι οποίοι φέρουν τουλάχιστον το 10% των επιλέξιμων δαπανών και έχουν δικαίωμα να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους

ή

ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής

Παρέμβαση ΙΙΙ Πειραματική ανάπτυξη 35% 45%
Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις* 50% 60%
  * Μόνο Προϋπόθεση ii) τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως
Παρέμβαση IV 70%

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ενδεικτικά, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής ελέγχουν ότι:

 1. Η αιτούσα επιχείρηση έχει κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.
 2. Μία μεμονωμένη αιτούσα επιχείρηση είναι ΜΜΕ και σε κάθε Ομάδα τουλάχιστον μία επιχείρηση πρέπει να είναι ΜΜΕ.
 3. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν με έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους, είτε ως ατομικές επιχειρήσεις.
 4. Η επιχείρηση – δυνητικός δικαιούχος πρέπει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης να έχει εγκατάσταση ή υποκατάστημα το οποίο να λειτουργεί νόμιμα στην ελληνική περιφέρεια που χωροθετείται η ενίσχυση σύμφωνα με την Αίτηση Χρηματοδότησης και να διαθέτει ΑΦΜ.
 5. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και οι προβληματικές επιχειρήσεις κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014. Αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνεια και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης, καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

 • Άμεσες Δαπάνες για Αμοιβές Προσωπικού
  • μέγιστο επιχορηγούμενο (πιστοποιούμενο) μικτό κόστος ανά ερευνητή: 4.000€/μήνα
  • μέγιστο επιχορηγούμενο (πιστοποιούμενο) μικτό κόστος ανά τεχνικό: 2.000€/μήνα

 

 • Λοιπές Δαπάνες: για την κάλυψη των υπόλοιπων (άμεσων και έμμεσων) δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Το 40% περιλαμβάνει τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα.

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού

β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι συγκριτική για τις Παρεμβάσεις I και II και άμεση (FiFo), μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού για τις Παρεμβάσεις III και IV.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να προχωρήσουμε σε έλεγχο της επιλεξιμότητάς σας και την υποβολή της αίτησης.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ